สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

   เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่ทันสมัยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงอุตสาหกรรม และพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับพื้นที่    อีกกลไกสำคัญ คือมาตรการด้านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนของไทยโดยบีโอไอได้มีการปรับปรุงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น ตามเป้าหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมาย พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน และยังนับเป็นครั้งแรกที่มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยและยังมีความยืดหยุ่นเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก วันที่ 4 ธันวาคม  2560

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th