สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

จำนวนเที่ยวบิน (Aircraft Departures)

** หมายเหตุ ข้อมูลรายเดือนมีตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT : The Civil Aviation Authority of Thailand)

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

ท่าอากาศยานไทย (AOT : Airports of Thailand)

การบินกรุงเทพ (Bangkok Airways)

กรมท่าอากาศยาน (DOA : Department of Airports)

กองทัพเรือ (RTN : Royal Thai Navy)

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th