สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ปริมาณเครื่องบินใหม่ และที่ใช้ในปัจจุบัน (ในประเทศ)
Aircraft Orders, Deliveries & Operators (Thailand)

** หมายเหตุ ข้อมูลรายเดือนมีตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

ที่มา : Airbus Boeing

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

Narrow-Body เครื่องบินลำตัวแคบ หรือเครื่องบินแบบมีช่องทางเดินเดียว (Single aisle aircraft)

Wide-Body เครื่องบินลำตัวกว้าง หรือเครื่องบินแบบที่มีสองช่องทางเดิน (Twin aisle aircraft)

Order ปริมาณการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่

Delivery ปริมาณการจัดส่งเครื่องบินใหม่

Operation ปริมาณเครื่องบินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th