สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกอากาศยานและชิ้นส่วน (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)
Value of Import-Export of Aircraft Parts (Unit : U.S. Dollar)

ที่มา: Global Trade Atlas

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

HS CODE พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ : Harmonized System เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้าเพื่อใช้แทนความหมาย
ของสินค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ Click สำหรับปี ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป Click

             *                          พิกัดที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากอากาศยาน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th