สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

มูลค่าการลงทุน (Investment Value)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

เลขหมวด ตัวเลขที่ระบุประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

ประเภทกิจการกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th