สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลล่าสุด

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aerospace Parts Manufacturer)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการบินพลเรือน
เวปไซต์ผู้ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขจากการจดทะเบียนให้การดำเนินธุรกิจแยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา
โดยเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือ
สัญญาต่าง ๆ นิติกรรมสัญญา รวมไปถึงการเสียภาษีจะถูกทำในนามของบริษัททั้งหมด

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th