สถิติปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในต่างประเทศ

From Year
To Year
No. Year Country Passenger Car Commercial Car Total change
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Any Electric Vehicle (xEV) เป็นคำเรียกรวมๆ ถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Battery Electric Vehicle (BEV) รถที่มีมอเตอร์ทำงานเพื่อขับเคลื่อนแทนการทำงานของเครื่องยนต์ โดยประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) หรือ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี

Bus รถโดยสาร

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตสำเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)

Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)

Double cab รถกระบะ ที่มี 4 ประตู ด้ำนหลังเป็นกระบะสำหรับบรรทุกสัมภาระ

Hybrid Electric Vehicle (HEV) รถที่มีมอเตอร์ โดยอาจทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์ หรือ เรียกว่า รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

Passenger Car and 1 Ton Pickup Truck รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 1 ตัน
ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิด 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)
รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)
รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)
รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

Pick-up Passenger Vehicle (PPV) รถกระบะ ที่มี 4 ประตู และมีห้องโดยสารปิดทึบทั้งคัน หรือเรียกว่า รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก

Pick-up truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน หรือเรียกว่า รถกระบะ 1 ตัน หรือ รถกระบะ หรือ รถปิกอัพ ประกอบด้วยรถประเภท Single cab, Space cab, Double cab และ PPV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) รถที่มีมอเตอร์ทางานควบคู่กับเครื่องยนต์และสามารถประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) ได้ หรือ รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือ รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

Single cab รถกระบะ ที่มี 2 ประตู ด้านหลังเป็นกระบะสำหรับบรรทุกสัมภาระ

Truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน หรือ รถบรรทุกขนาดใหญ่

Van รถตู้