บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด

BANGKOK METROPOLIS MOTOR CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 745556004246
ที่อยู่หลัก : 73,73/2,131 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน สวนหลวงร่วมใจ แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Chassis Wheel System Tire
Process Process Plastic Process
Mold & Die
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน10,273,964.556,511,559.3864,137,069.8084,997,643.1929,622,936.10
ลูกหนี้การค้า183,047,584.50207,634,581.16198,738,785.13210,188,844.12258,329,653.32
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ183,047,584.50207,634,581.16198,738,785.13210,188,844.12258,329,653.32
สินค้าคงเหลือสุทธิ334,149,902.97166,605,599.10197,879,956.74201,795,019.77216,596,208.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น42,449,864.29169,325,467.2984,094,017.63307,288,404.57168,795,793.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน569,921,316.31550,077,206.93544,849,829.30804,269,911.65673,344,591.41
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว4,414,397.923,341,136.203,339,490.203,336,975.483,331,924.70
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ931,677,359.67994,917,434.711,076,157,270.201,022,017,554.84773,311,154.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,935,128.504,541,964.616,400,128.5440,374,387.1247,178,114.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน940,026,886.091,002,800,535.521,085,896,888.941,065,728,917.44823,821,193.44
รวมสินทรัพย์1,509,948,202.401,552,877,742.451,630,746,718.241,869,998,829.091,497,165,784.85
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน586,998,744.80581,276,611.88537,047,000.18507,025,427.35549,475,201.85
เจ้าหนี้การค้า128,179,200.18139,727,618.09213,476,565.20342,624,054.37240,105,896.12
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย128,179,200.18139,727,618.09213,476,565.20342,624,054.37240,105,896.12
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---78,023,055.2150,089,840.48
หนี้สินหมุนเวียนอื่น99,715,321.74115,653,902.56118,551,582.0649,119,796.1734,028,652.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน814,893,266.72836,658,132.53869,075,147.44976,792,333.10873,699,591.36
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว267,250,066.7741,476,642.98239,572,972.47388,719,329.85165,291,568.09
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น86,844,209.56271,497,179.2239,559,599.0044,185,006.4620,204,276.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน354,094,276.33312,973,822.20279,132,571.47432,904,336.31185,495,845.01
รวมหนี้สิน1,168,987,543.051,149,631,954.731,148,207,718.911,409,696,669.411,059,195,436.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม90,960,659.35153,245,787.72232,538,999.33210,302,159.68187,970,348.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น340,960,659.35403,245,787.72482,538,999.33460,302,159.68437,970,348.48
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,509,948,202.401,552,877,742.451,630,746,718.241,869,998,829.091,497,165,784.85

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,070,984,312.191,103,853,639.431,742,559,632.351,473,307,222.121,640,282,376.86
รวมรายได้อื่น4,991,383.613,422,587.89256,100.8919,902,766.598,677,546.48
รายได้รวม1,075,975,695.801,107,276,227.321,742,815,733.241,493,209,988.711,648,959,923.34
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ868,172,923.79911,343,397.651,426,777,929.831,208,537,920.311,375,486,090.81
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น202,811,388.40192,510,241.78315,781,702.52264,769,301.81264,796,286.05
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน218,832,090.57224,923,202.33237,898,518.02211,220,264.76181,044,721.62
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-16,020,702.17-32,412,960.5577,883,184.5053,549,037.0583,751,564.43
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-11,029,318.56-28,990,372.6678,139,285.3973,451,803.6492,429,110.91
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-11,029,318.56-28,990,372.6678,139,285.3973,451,803.6492,429,110.91
ดอกเบี้ยจ่าย51,255,809.8150,302,838.9547,671,378.9743,207,070.3843,442,905.05
ภาษีเงินได้--8,231,066.777,912,922.0610,189,190.97
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-62,285,128.37-79,293,211.6122,236,839.6522,331,811.2038,797,014.89
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----