บริษัท อาซาฮี จีเก็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ASAHI GIKEN MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 215555002279
ที่อยู่หลัก : 106/2 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางพระ เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Forging
Mold & Die

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน780,830.334,065,241.90229,018.921,204,563.34988,278.23
ลูกหนี้การค้า69,153,937.9446,872,933.4053,210,519.6367,143,137.5162,494,500.87
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ69,153,937.9446,872,933.4053,210,519.6367,143,137.5162,494,500.87
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น184,216,026.75-317,400,000.00295,500,000.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ18,291,517.7211,054,211.204,966,386.493,501,391.5821,371,127.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น----5,522,355.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน272,442,312.7461,992,386.50375,805,925.04367,349,092.4390,376,261.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ120,331,442.83133,987,274.7288,800,409.8781,214,370.08303,973,306.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น24,807,102.7123,483,298.029,947,364.522,427,278.0569,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน145,138,545.54157,470,572.7498,747,774.3983,641,648.13304,043,106.65
รวมสินทรัพย์417,580,858.28219,462,959.24474,553,699.43450,990,740.56394,419,368.62
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน100,000,000.00100,000,000.0099,675,375.28100,000,000.0030,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า177,832,149.18139,276,275.4672,560,385.9478,811,719.8461,399,901.28
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย177,832,149.18139,276,275.4672,560,385.9478,811,719.8461,399,901.28
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---3,480,000.00-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น200,000,000.0015,037,720.012,000,000.00--
หนี้สินหมุนเวียนอื่น109,620,000.0038,782,486.5526,572,542.32-70,561,526.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน587,452,149.18293,096,482.02200,808,303.54182,756,762.68162,198,427.32
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว102,239,372.04158,171,652.03174,049,372.04185,631,652.03236,355,492.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น--131,388.69633,930.94-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน102,239,372.04158,171,652.03174,180,760.73186,265,582.97236,355,492.24
รวมหนี้สิน689,691,521.22451,268,134.05374,989,064.27369,022,345.65398,553,919.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00100,000,000.0010,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00100,000,000.0010,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-397,110,662.94-356,805,174.81-25,435,364.84-18,031,605.09-14,134,550.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-272,110,662.94-231,805,174.8199,564,635.1681,968,394.91-4,134,550.94
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น417,580,858.28219,462,959.24474,553,699.43450,990,740.56394,419,368.62

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 2555
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ121,736,055.52176,253,754.39315,502,590.92347,442,721.58140,445,690.09
รวมรายได้อื่น14,829,490.5123,471,607.14407,968.699,932.221,641,605.13
รายได้รวม136,565,546.03199,725,361.53315,910,559.61347,452,653.80142,087,295.22
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ94,788,785.44150,299,981.72284,321,155.75326,689,347.05139,275,298.20
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น26,947,270.0825,953,772.6731,181,435.1720,753,374.531,170,391.89
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน49,165,877.01320,700,729.8011,726,525.4914,751,091.604,746,397.96
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-22,218,606.93-294,746,957.1319,454,909.686,002,282.93-3,576,006.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-7,389,116.42-271,275,349.9919,862,878.376,012,215.15-1,934,400.94
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-7,389,116.42-271,275,349.9919,862,878.376,012,215.15-1,934,400.94
ดอกเบี้ยจ่าย32,916,371.7160,094,459.9822,609,556.8121,694,974.2212,200,150.00
ภาษีเงินได้--4,657,081.312,155,125.21-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-40,305,488.13-331,369,809.97-7,403,759.75-17,837,884.28-14,134,550.94
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----