บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

CNK MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 215546000404
ที่อยู่หลัก : 300/27 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ตาสิทธิ์ เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Chassis Steering System Rack and Pinion steering
Process Process Heat treatment

งบดุล

รายการ31-มี.ค.-6131-มี.ค.-6031-มี.ค.-5931-มี.ค.-5831-มี.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน28,238,678.008,066,223.005,284,125.008,569,016.0020,254,754.00
ลูกหนี้การค้า46,216,296.0051,967,421.0058,750,939.0053,349,675.00139,034,533.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ46,216,296.0051,967,421.0058,750,939.0053,349,675.00139,034,533.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น--0--
สินค้าคงเหลือสุทธิ16,072,578.0017,762,645.0018,266,577.0037,217,278.0023,325,939.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น--0--
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน90,527,552.0077,796,289.0082,301,641.00104,377,723.00192,700,632.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--0--
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ264,487,115.00319,212,305.00342,471,179.00380,113,205.00251,993,112.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,520,441.0026,000.0026,000.001,219,573.0029,455.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน268,256,655.00320,084,374.00344,065,128.00383,427,437.00255,084,776.00
รวมสินทรัพย์358,784,207.00397,880,663.00426,366,769.00487,805,160.00447,785,408.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน--091,000,000.00-
เจ้าหนี้การค้า47,480,892.0049,423,696.0043,373,689.0042,945,351.0090,608,305.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย47,480,892.0049,423,696.0043,373,689.0042,945,351.0090,608,305.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น-30,000,000.0065,000,000.00--
รายได้รับล่วงหน้า---9,916,688.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,568,800.00-0--
รวมหนี้สินหมุนเวียน49,049,692.0079,423,696.00108,373,689.00165,840,538.00112,928,884.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--0--
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น745,789.00456,713.00411,731.00295,748.00730,221.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน745,789.00456,713.00411,731.00295,748.00730,221.00
รวมหนี้สิน49,795,481.0079,880,409.00108,785,420.00166,136,286.00113,659,105.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00255,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม53,988,726.0063,000,254.0062,581,349.0066,668,874.0079,126,303.00
รายการอื่น--0--
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น308,988,726.00318,000,254.00317,581,349.00321,668,874.00334,126,303.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น358,784,207.00397,880,663.00426,366,769.00487,805,160.00447,785,408.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ328,705,140.00331,042,999.00414,376,029.00488,459,137.00622,146,558.00
รวมรายได้อื่น7,925,106.005,058,493.005,338,002.0033,483,231.006,261,012.00
รายได้รวม336,630,246.00336,101,492.00419,714,031.00521,942,368.00628,407,570.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ134,344,113.00137,481,963.00196,974,320.00490,900,836.00594,658,943.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น194,361,027.00193,561,036.00217,401,709.00-2,441,699.0027,487,615.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน---43,307,759.0030,671,747.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน194,361,027.00193,561,036.00217,401,709.00-45,749,458.00-3,184,132.00
ค่าใช้จ่ายอื่น151,002,980.00139,150,287.00165,658,921.00-2,768,515.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย51,283,153.0059,469,242.0057,080,790.00-12,266,227.00308,365.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-8,817,962.001,130,237.00-2,617,652.00-12,266,227.00308,365.00
ดอกเบี้ยจ่าย193,566.00711,332.001,469,873.00191,202.00-
ภาษีเงินได้-----1,075,079.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-9,011,528.00418,905.00-4,087,525.00-12,457,429.001,383,444.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----