บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด

AAPICO HITECH PARTS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 145548001549
ที่อยู่หลัก : 99/2 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านเลน เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,438,713.001,354,796.001,830,426.005,644,598.00952,657.00
ลูกหนี้การค้า298,471,487.00206,313,592.00175,602,639.00217,724,146.0086,205,230.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ298,471,487.00206,313,592.00175,602,639.00217,724,146.0086,205,230.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น58,910,414.00----
สินค้าคงเหลือสุทธิ57,072,907.0051,888,807.0050,942,359.0053,787,410.0045,408,755.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,690,508.001,302,486.001,673,931.001,522,482.001,026,315.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน422,585,080.00260,860,722.00230,049,355.00278,678,636.00133,592,957.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ583,246,536.00636,499,371.00670,204,618.00729,641,502.00793,467,918.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,214,805.001,633,394.002,900.002,900.002,900.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน585,468,024.00638,304,858.00671,210,288.00731,478,263.00796,140,955.00
รวมสินทรัพย์1,008,053,104.00899,165,580.00901,259,643.001,010,156,899.00929,733,912.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า323,108,987.00263,417,945.00231,385,885.00215,512,052.00177,784,986.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย323,108,987.00263,417,945.00231,385,885.00215,512,052.00177,784,986.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น----139,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,662,361.0021,981,623.0038,170,822.0062,274,417.001,773,536.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน325,771,348.00285,399,568.00269,556,707.00277,786,469.00318,558,522.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว--61,814,566.00215,000,000.00120,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น4,795,916.004,736,253.004,865,233.004,263,616.004,740,947.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,795,916.004,736,253.0066,679,799.00219,263,616.00124,740,947.00
รวมหนี้สิน330,567,264.00290,135,821.00336,236,506.00497,050,085.00443,299,469.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม557,485,840.00489,029,759.00445,023,137.00393,106,814.00366,434,443.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น677,485,840.00609,029,759.00565,023,137.00513,106,814.00486,434,443.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,008,053,104.00899,165,580.00901,259,643.001,010,156,899.00929,733,912.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,119,713,084.00920,453,836.00933,607,125.00930,827,762.00763,637,925.00
รวมรายได้อื่น83,720,279.0065,598,411.0046,932,458.0057,571,821.0075,082,344.00
รายได้รวม1,203,433,363.00986,052,247.00980,539,583.00988,399,583.00838,720,269.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,096,539,120.00897,512,932.00883,114,216.00900,765,638.00769,260,285.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น23,173,964.0022,940,904.0050,492,909.0030,062,124.00-5,622,360.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน37,435,877.0041,454,109.0036,625,920.0049,012,076.0042,336,956.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-14,261,913.00-18,513,205.0013,866,989.00-18,949,952.00-47,959,316.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย69,458,366.0047,085,206.0060,799,447.0038,621,869.0027,123,028.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้69,458,366.0047,085,206.0060,799,447.0038,621,869.0027,123,028.00
ดอกเบี้ยจ่าย1,002,285.003,078,584.008,883,124.0011,949,498.0011,663,089.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ68,456,081.0044,006,622.0051,916,323.0026,672,371.0015,459,939.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----