บริษัท ไดโด พีดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

DAIDO PDM (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115538001783
ที่อยู่หลัก : 120 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางสมัคร เขต/อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Heat treatment
Related Industries Raw Material Metal

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน54,727,162.0067,127,822.0042,714,000.0052,053,058.0050,142,408.00
ลูกหนี้การค้า180,136,262.00191,797,928.00191,430,000.00158,946,363.00167,970,694.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ180,136,262.00191,797,928.00191,430,000.00158,946,363.00167,970,694.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ263,387,517.00283,811,710.00329,399,000.00408,402,412.00373,270,999.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น10,218,906.006,883,015.007,678,000.0014,091,672.008,666,347.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน574,427,388.00556,270,406.00577,806,000.00640,008,073.00606,476,739.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ426,438,693.00445,399,666.00439,233,000.00451,835,648.00480,398,850.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,136,611.0014,115,555.0014,059,000.003,074,371.002,922,372.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน428,575,304.00459,515,221.00453,292,000.00454,910,019.00483,321,222.00
รวมสินทรัพย์1,003,002,692.001,015,785,627.001,031,098,000.001,094,918,092.001,089,797,961.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน10,000,000.0090,000,000.00-220,000,000.00305,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า217,017,703.00-168,373,000.00--
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย217,017,703.00210,705,340.00168,373,000.00199,973,505.00148,541,108.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น--200,000,000.00--
หนี้สินหมุนเวียนอื่น31,471,108.0026,337,326.0030,567,000.0027,029,674.0025,789,361.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน258,488,811.00327,042,666.00398,940,000.00447,003,179.00479,330,469.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น17,966,686.00----
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน17,966,686.00----
รวมหนี้สิน276,455,497.00327,042,666.00398,940,000.00447,003,179.00479,330,469.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน257,000,000.00257,000,000.00257,000,000.00257,000,000.00157,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ257,000,000.00257,000,000.00257,000,000.00257,000,000.00157,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม443,847,195.00431,742,961.00375,158,000.00390,914,913.00453,467,492.00
รายการอื่น25,700,000.00----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น726,547,195.00688,742,961.00632,158,000.00647,914,913.00610,467,492.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,003,002,692.001,015,785,627.001,031,098,000.001,094,918,092.001,089,797,961.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,054,848,389.001,060,415,846.00979,945,000.00958,460,994.00975,394,523.00
รวมรายได้อื่น3,871,131.001,986,761.002,095,000.003,473,894.004,529,046.00
รายได้รวม1,058,719,520.001,062,402,607.00982,040,000.00961,934,888.00979,923,569.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ834,547,478.00870,241,806.00870,145,000.00783,249,629.00802,054,427.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น220,300,911.00190,174,040.00109,800,000.00175,211,365.00173,340,096.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน127,665,876.00118,814,494.00-122,159,887.00120,135,028.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน92,635,035.0071,359,546.00109,800,000.0053,051,478.0053,205,068.00
ค่าใช้จ่ายอื่น--63,398,000.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย96,506,166.0073,346,307.0048,497,000.0056,525,372.0057,734,114.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้96,506,166.0073,346,307.00-2,779,000.0056,525,372.0057,734,114.00
ดอกเบี้ยจ่าย999,724.003,159,229.004,445,000.006,880,076.009,392,677.00
ภาษีเงินได้19,591,624.0013,602,358.00-7,007,875.001,241,220.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ75,914,818.0056,584,720.00-7,224,000.0042,637,421.0047,100,217.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---19.26-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---2,213,836.00-