บริษัท ซี.วี.เอส. อินดัสตรี้ จำกัด

C.V.S. INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115532003261
ที่อยู่หลัก : 51 หมู่ที่ 15 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง/ตำบล บางพึ่ง เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน12,566,599.2040,511,220.9214,722,786.4332,521,390.5916,443,210.51
ลูกหนี้การค้า56,543,372.6545,073,818.5343,559,188.1963,584,020.5861,632,272.76
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ56,543,372.6545,073,818.5343,559,188.1963,584,020.5861,632,272.76
สินค้าคงเหลือสุทธิ173,450,000.00189,587,000.00145,458,000.0092,205,400.00103,545,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,728,828.241,175,360.34265,000.0014,008.974,854,659.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน244,288,800.09276,347,399.79204,004,974.62188,324,820.14186,475,142.70
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ235,792,409.18250,399,337.57243,371,732.64269,180,120.38183,244,652.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น24,952,433.8024,072,643.3525,713,068.8526,465,410.4026,302,005.34
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน260,744,842.98274,471,980.92269,084,801.49295,645,530.78209,546,657.86
รวมสินทรัพย์505,033,643.07550,819,380.71473,089,776.11483,970,350.92396,021,800.56
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า223,076,971.11282,620,234.45217,851,076.44240,430,660.39172,476,758.96
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย223,076,971.11282,620,234.45217,851,076.44240,430,660.39172,476,758.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---28,000.0028,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,811,012.293,628,419.211,772,441.891,628,006.501,838,126.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน227,887,983.40286,248,653.66219,623,518.33242,906,397.14174,403,944.48
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว20,000,000.0020,000,000.0022,000,000.0020,000,000.0012,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,304,390.981,306,978.60---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน21,304,390.9821,306,978.6022,000,000.0020,000,000.0012,000,000.00
รวมหนี้สิน249,192,374.38307,555,632.26241,623,518.33262,906,397.14186,403,944.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม205,841,268.69193,263,748.45181,466,257.78171,063,953.78159,617,856.08
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น255,841,268.69243,263,748.45231,466,257.78221,063,953.78209,617,856.08
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น505,033,643.07550,819,380.71473,089,776.11483,970,350.92396,021,800.56

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ545,501,586.78491,670,473.35478,369,135.11549,940,604.00517,692,390.34
รวมรายได้อื่น232,604.00394,712.00121,500.001,242,675.68103,513.12
รายได้รวม545,734,190.78492,065,185.35478,490,635.11551,183,279.68517,795,903.46
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ493,887,668.26445,980,276.00434,872,376.41511,444,734.89481,852,925.29
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น51,613,918.5245,690,197.3543,496,758.7038,495,869.1135,839,465.05
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน35,826,984.0531,165,751.9830,266,607.3724,969,611.5121,446,549.94
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน15,786,934.4714,524,445.3713,230,151.3313,526,257.6014,392,915.11
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย16,019,538.4714,919,157.3713,351,651.3314,768,933.2814,496,428.23
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้16,019,538.4714,919,157.3713,351,651.3314,768,933.2814,496,428.23
ดอกเบี้ยจ่าย94,267.9773,856.7578,194.3528,153.04-
ภาษีเงินได้3,347,750.263,047,809.952,871,152.983,294,682.543,019,669.17
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ12,577,520.2411,797,490.6710,402,304.0011,446,097.7011,476,759.06
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----