บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

AAPICO HITECH PCL.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 107545000179
ที่อยู่หลัก : 99 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านเลน เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Related Industries Supporting Jig & Fixure
Mold & Die
Process Process Forging
Chassis Axles & Frame Frame

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2561ข้อมูลไม่สมบูรณ์กรุณาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน60,896,521.0048,775,151.0028,077,551.0016,466,154.00ไม่แสดง
ลูกหนี้การค้า794,665,580.00616,790,082.00597,749,049.00495,080,935.00ไม่แสดง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ794,665,580.00616,790,082.00597,749,049.00495,080,935.00ไม่แสดง
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น384,863,272.00378,600,000.00504,446,600.00518,973,000.00ไม่แสดง
สินค้าคงเหลือสุทธิ87,317,987.0093,534,953.00142,896,851.00215,135,056.00ไม่แสดง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น50,618,015.0045,691,582.0027,215,071.0099,550,291.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,392,361,268.001,344,815,545.001,300,385,122.001,345,211,419.00ไม่แสดง
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว8,476,382,682.005,483,390,464.005,932,131,168.005,826,438,905.00ไม่แสดง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1,035,376,401.001,144,423,987.001,252,445,603.001,358,583,030.00ไม่แสดง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น9,319,617.008,587,249.008,784,920.009,501,543.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน9,539,422,862.006,649,939,800.007,208,495,931.007,209,675,665.00ไม่แสดง
รวมสินทรัพย์10,931,784,130.007,994,755,345.008,508,881,053.008,554,887,084.00ไม่แสดง
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน213,000,000.00-371,426,289.00291,310,477.00ไม่แสดง
เจ้าหนี้การค้า465,145,052.00450,631,488.00471,681,299.00597,584,133.00ไม่แสดง
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย465,145,052.00450,631,488.00471,681,299.00597,584,133.00ไม่แสดง
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี811,083,200.00582,400,000.00871,200,000.001,127,627,700.00ไม่แสดง
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น553,710,026.00421,139,769.00261,500,000.00227,200,000.00ไม่แสดง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น810,252,997.0025,109,760.0015,983,842.006,992,098.00ไม่แสดง
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,853,191,275.001,479,281,017.001,991,791,430.002,250,714,408.00ไม่แสดง
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว2,110,732,800.00386,400,000.00800,400,000.001,746,050,000.00ไม่แสดง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น21,792,189.0018,686,589.0014,771,792.0019,699,586.00ไม่แสดง
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน2,732,037,486.001,503,835,209.001,613,616,252.001,765,749,586.00ไม่แสดง
รวมหนี้สิน5,585,228,761.002,983,116,226.003,605,407,682.004,016,463,994.00ไม่แสดง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน322,649,160.00322,649,160.00322,649,160.00322,649,160.00ไม่แสดง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ322,583,844.00322,583,844.00322,583,844.00322,583,844.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน)สะสม2,935,328,883.002,600,412,633.002,416,535,195.002,051,484,914.00ไม่แสดง
รายการอื่น-75,711,690.00-75,711,690.00--ไม่แสดง
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น5,346,555,369.005,011,639,119.004,903,473,371.004,538,423,090.00ไม่แสดง
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น10,931,784,130.007,994,755,345.008,508,881,053.008,554,887,084.00ไม่แสดง

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2561ข้อมูลไม่สมบูรณ์กรุณาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,001,973,328.002,046,077,191.002,129,267,801.002,206,271,087.00ไม่แสดง
รวมรายได้อื่น939,184,354.00570,695,786.00697,919,419.00668,465,288.00ไม่แสดง
รายได้รวม2,941,157,682.002,616,772,977.002,827,187,220.002,874,736,375.00ไม่แสดง
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,861,197,992.001,993,682,843.002,111,478,606.002,147,963,011.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น140,775,336.0052,394,348.0017,789,195.0058,308,076.00ไม่แสดง
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน309,615,813.00154,095,681.00141,666,092.00156,768,648.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-168,840,477.00-101,701,333.00-123,876,897.00-98,460,572.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย770,343,877.00468,994,453.00574,042,522.00570,004,716.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้770,343,877.00468,994,453.00574,042,522.00570,004,716.00ไม่แสดง
ดอกเบี้ยจ่าย141,528,660.00115,683,755.00150,013,647.00166,519,362.00ไม่แสดง
ภาษีเงินได้-399,076.00-62,133.00-177,484.00-1,276,983.00ไม่แสดง
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ629,214,293.00353,372,831.00424,206,359.00404,762,337.00ไม่แสดง
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น----ไม่แสดง
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----ไม่แสดง