บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด

CS UNITEL TECHNOLOGY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105549066091
ที่อยู่หลัก : 199/20 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน พานทอง-บ้านบึง แขวง/ตำบล บ้านบึง เขต/อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Rubber Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน1,393,198.531,297,014.28883,134.77900,177.44888,885.17
ลูกหนี้การค้า16,198,639.2416,915,867.7211,619,520.2511,956,369.2812,417,610.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ16,198,639.2416,915,867.7211,619,520.2511,956,369.2812,417,610.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น2,780,000.003,400,000.005,748,000.001,270,200.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ272,856.50419,743.553,806,608.207,678,944.908,266,120.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น810,871.62579,997.79299,362.4042,335.3121,086.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน21,455,565.8922,612,623.3422,356,625.6221,848,026.9321,593,702.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ29,655,601.2020,234,074.5817,080,587.0619,682,502.2520,449,174.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,351,240.921,595,817.791,365,069.231,360,678.171,407,583.88
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน31,006,842.1221,829,892.3718,445,656.2921,043,180.4221,856,758.01
รวมสินทรัพย์52,462,408.0144,442,515.7140,802,281.9142,891,207.3543,450,460.26
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน10,162,954.548,830,160.249,956,113.9811,220,087.2110,546,256.68
เจ้าหนี้การค้า13,942,275.9413,100,866.7611,932,151.868,140,168.269,149,744.90
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย13,942,275.9413,100,866.7611,932,151.868,140,168.269,149,744.90
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น1,500,000.00----
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---1,184,845.091,178,459.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,562,549.303,692,265.892,739,675.803,613,826.382,350,866.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน29,167,779.7825,623,292.8924,627,941.6424,158,926.9423,225,327.08
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว7,720,810.26---2,058,900.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น-4,063,998.462,212,135.114,817,265.074,958,472.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน7,720,810.264,063,998.462,212,135.114,817,265.077,017,372.92
รวมหนี้สิน36,888,590.0429,687,291.3526,840,076.7528,976,192.0130,242,700.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-4,426,182.03-5,244,775.64-6,037,794.84-6,084,984.66-6,792,239.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น15,573,817.9714,755,224.3613,962,205.1613,915,015.3413,207,760.26
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น52,462,408.0144,442,515.7140,802,281.9142,891,207.3543,450,460.26

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ100,384,275.1796,904,995.4285,745,065.2376,285,644.4881,222,403.40
รวมรายได้อื่น11,410.17250,972.60382,281.92189,798.26177,037.96
รายได้รวม100,395,685.3497,155,968.0286,127,347.1576,475,442.7481,399,441.36
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ86,210,049.2485,018,781.9475,173,546.1563,529,568.7268,955,115.81
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น14,174,225.9311,886,213.4810,571,519.0812,756,075.7612,267,287.59
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน11,644,156.729,761,506.779,488,341.8510,975,248.009,948,566.35
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,530,069.212,124,706.711,083,177.231,780,827.762,318,721.24
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,541,479.382,375,679.311,465,459.151,970,626.022,495,759.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,541,479.382,375,679.311,465,459.151,970,626.022,495,759.20
ดอกเบี้ยจ่าย1,425,898.901,307,338.141,418,269.331,263,370.94740,128.15
ภาษีเงินได้296,986.87275,321.97---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ818,593.61793,019.2047,189.82707,255.081,755,631.05
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----