บริษัท บี.เค.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

B.K.I. INDUSTRIAL CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105545103979
ที่อยู่หลัก : 2 หมู่ที่ - ซอย เพชรเกษม 79 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล หนองค้างพลู เขต/อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน342,208.412,003,754.5210,574,690.35406,889.96576,085.97
ลูกหนี้การค้า35,783,320.8725,366,090.6324,864,864.9035,311,138.259,328,175.05
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ35,783,320.8725,366,090.6324,864,864.9035,311,138.259,328,175.05
สินค้าคงเหลือสุทธิ32,710,956.5835,150,141.3017,519,929.9310,198,970.838,195,962.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น96,723.59323,491.42287,092.98227,806.80164,306.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน68,933,209.4562,843,477.8753,246,578.1646,144,805.8418,264,529.98
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว1,012,608.66977,363.65977,363.65670,755.30656,989.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ4,812,780.254,174,201.685,147,446.984,954,741.793,018,843.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,386,532.341,752,970.731,084,902.51543,639.56543,639.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน9,211,921.256,904,536.067,209,713.146,169,136.654,219,471.98
รวมสินทรัพย์78,145,130.7069,748,013.9360,456,291.3052,313,942.4922,484,001.96
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน6,362.02--4,162.351,399,790.47
เจ้าหนี้การค้า18,081,816.1216,648,525.8613,442,694.488,678,892.392,480,252.50
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย18,081,816.1216,648,525.8613,442,694.488,678,892.392,480,252.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น3,754,965.673,825,954.134,296,426.784,672,242.06818,831.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน21,843,143.8120,474,479.9917,739,121.2613,355,296.804,698,874.06
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว23,026,551.989,350,000.0012,446,302.8418,550,000.005,350,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น----34,805.41
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน23,026,551.989,350,000.0012,446,302.8418,550,000.005,384,805.41
รวมหนี้สิน44,869,695.7929,824,479.9930,185,424.1031,905,296.8010,083,679.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม28,275,434.9134,923,533.9425,270,867.2015,408,645.697,400,322.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น33,275,434.9139,923,533.9430,270,867.2020,408,645.6912,400,322.49
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น78,145,130.7069,748,013.9360,456,291.3052,313,942.4922,484,001.96

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ131,366,246.78109,060,768.40119,503,134.45114,858,940.5933,194,611.37
รวมรายได้อื่น1,015,607.321,765,575.341,763,409.301,463,264.58842,444.94
รายได้รวม132,381,854.10110,826,343.74121,266,543.75116,322,205.1734,037,056.31
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ130,586,696.2393,035,376.92101,880,156.1196,560,215.5126,579,503.06
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น779,550.5516,025,391.4817,622,978.3418,298,725.086,615,108.31
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8,371,717.945,583,990.086,853,757.709,125,389.433,712,298.75
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-7,592,167.3910,441,401.4010,769,220.649,173,335.652,902,809.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-6,576,560.0712,206,976.7412,532,629.9410,636,600.233,745,254.50
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-6,576,560.0712,206,976.7412,532,629.9410,636,600.233,745,254.50
ดอกเบี้ยจ่าย71,538.9610,698.089,050.66121,483.6571,950.84
ภาษีเงินได้-2,543,611.922,661,357.772,506,793.38844,880.80
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-6,648,099.039,652,666.749,862,221.518,008,323.202,828,422.86
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----