บริษัท แอ็คต้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ACTA MARKETING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105543002911
ที่อยู่หลัก : 28/14 หมู่ที่ - ซอย ลาดปลาเค้า 24 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง/ตำบล จรเข้บัว เขต/อำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน617,374.441,171,118.33310,839.50988,150.2611,415.24
ลูกหนี้การค้า7,387,359.335,580,226.506,168,628.618,339,265.806,278,861.17
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ7,387,359.335,580,226.506,168,628.618,339,265.806,278,861.17
สินค้าคงเหลือสุทธิ-630,770.001,396,500.00635,530.00-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,521.50--909,263.33431,403.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน8,011,255.279,129,959.739,255,259.6210,872,209.396,721,679.96
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ1.001.001.0010,638.0113,297.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1.001.001.0010,638.0113,297.51
รวมสินทรัพย์8,011,256.279,129,960.739,255,260.6210,882,847.406,734,977.47
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-88,842.89---
เจ้าหนี้การค้า4,890,934.435,583,141.216,205,944.937,647,296.295,591,755.75
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย4,890,934.435,583,141.216,205,944.937,647,296.295,591,755.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น-47,553.54-25,609.1024,760.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน4,890,934.435,719,537.646,205,944.937,672,905.395,616,516.74
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว5,452,111.005,412,111.005,412,111.005,880,390.994,242,111.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน5,452,111.005,412,111.005,412,111.005,880,390.994,242,111.00
รวมหนี้สิน10,343,045.4311,131,648.6411,618,055.9313,553,296.389,858,627.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-3,331,789.16-3,001,687.91-3,362,795.31-3,670,448.98-4,123,650.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-2,331,789.16-2,001,687.91-2,362,795.31-2,670,448.98-3,123,650.27
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น8,011,256.279,129,960.739,255,260.6210,882,847.406,734,977.47

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,561,788.598,323,833.288,712,248.1710,948,943.017,985,718.44
รวมรายได้อื่น8,650.621,262.26172,049.22138,957.30120,777.90
รายได้รวม2,570,439.218,325,095.548,884,297.3911,087,900.318,106,496.34
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,170,895.006,009,325.006,194,187.008,099,464.997,075,345.65
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น390,893.592,314,508.282,518,061.172,849,478.02910,372.79
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน649,192.271,807,342.332,354,748.452,519,837.293,859,229.67
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-258,298.68507,165.95163,312.72329,640.73-2,948,856.88
ค่าใช้จ่ายอื่น47,660.9284,109.56--8,721.58
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-297,308.98424,318.65335,361.94468,598.03-2,836,800.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-297,308.98424,318.65335,361.94468,598.03-2,836,800.56
ดอกเบี้ยจ่าย32,792.2715,645.0827,708.2715,396.743,000.00
ภาษีเงินได้-47,566.17---
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-330,101.25361,107.40307,653.67453,201.29-2,839,800.56
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-36.11---
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-10,000.00---