บริษัท อาพิค ยามาดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

APIC YAMADA (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105539007033
ที่อยู่หลัก : 42/8 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน โรจนะ แขวง/ตำบล คานหาม เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน11,556,077.3310,555,027.0022,236,382.0031,050,870.0043,583,540.00
ลูกหนี้การค้า-447,329.004,993,475.004,829,161.00-
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ-447,329.004,993,475.004,829,161.00-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---0.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ-22,720.00-0.00284,477.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-5,979,504.0022,026.0017,253.004,128,411.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน11,556,077.3317,004,580.0027,251,883.0035,897,284.0047,996,428.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว--1,000.001,000.001,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ--13,071,777.0016,718,338.0016,652,195.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น--1,610,500.001,610,500.00-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน--14,739,743.0018,331,094.0016,655,576.00
รวมสินทรัพย์11,556,077.3317,004,580.0041,991,626.0054,228,378.0064,652,004.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน---0.00-
เจ้าหนี้การค้า70,700.009,205,206.005,008,309.003,366,109.00-
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย70,700.009,205,206.005,008,309.003,366,109.00-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---0.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น-2,313,396.00300,079.00335,569.00156,274.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน70,700.0011,518,602.005,308,388.003,701,678.001,067,743.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว---0.00-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น--760,296.00703,734.0030,514.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน--760,296.00703,734.0030,514.00
รวมหนี้สิน70,700.0011,518,602.006,068,684.004,405,412.001,098,257.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน82,000,000.0082,000,000.0082,000,000.0082,000,000.0082,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ82,000,000.0082,000,000.0082,000,000.0082,000,000.0082,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-70,514,622.67-76,514,022.00-46,077,058.00-32,177,034.00-18,446,253.00
รายการอื่น---0.00-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น11,485,377.335,485,978.0035,922,942.0049,822,966.0063,553,747.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น11,556,077.3317,004,580.0041,991,626.0054,228,378.0064,652,004.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ690,169.50876,991.001,859,738.00536,856.00325,000.00
รวมรายได้อื่น16,799,175.14276,389.0021,931.00832,670.00214,162.00
รายได้รวม17,489,344.641,153,380.001,881,669.001,369,526.00539,162.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,339,754.268,443,472.006,164,861.005,947,397.00150,000.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-649,584.76-7,566,481.00-4,305,123.00-5,410,541.00175,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10,150,190.8615,982,758.00-9,037,946.0013,839,570.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-10,799,775.62-23,549,239.00-4,305,123.00-14,448,487.00-13,664,570.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-7,164,114.005,582,161.00114,964.0058,500.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย5,999,399.52-30,436,964.00-9,865,353.00-13,730,781.00-13,508,908.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้5,999,399.52-30,436,964.00-13,900,024.00-13,730,781.00-13,508,908.00
ดอกเบี้ยจ่าย---0.00-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ5,999,399.52-30,436,964.00-13,900,024.00-13,730,781.00-13,508,908.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----