บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด

CHIYODA INTEGRE (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105538012572
ที่อยู่หลัก : 61 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านโพ เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5930-มิ.ย.-5831 ธันวาคม 2558รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน319,538,962.00230,495,562.0078,144,610.00130,206,031.00100,330,217.00
ลูกหนี้การค้า173,738,938.00198,158,364.00193,006,003.00163,574,109.00144,819,783.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ173,738,938.00198,158,364.00193,006,003.00163,574,109.00144,819,783.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---19,853.00-
สินค้าคงเหลือสุทธิ105,090,377.00108,964,558.00111,509,883.00110,271,609.00103,993,267.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น2,534,846.003,419,218.001,912,670.001,678,625.002,305,052.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน600,903,123.00541,037,702.00384,573,166.00405,750,227.00351,448,319.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ238,294,351.00228,054,069.00224,916,139.00234,056,699.00234,596,999.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น22,461,585.004,211,391.004,377,145.004,404,946.004,385,839.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน261,523,201.00235,070,185.00235,791,652.00250,454,176.00249,253,774.00
รวมสินทรัพย์862,426,324.00776,107,887.00620,364,818.00656,204,403.00600,702,093.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน----55,454,074.00
เจ้าหนี้การค้า134,721,146.00144,904,860.00133,002,153.00123,895,634.00108,894,119.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย134,721,146.00144,904,860.00133,002,153.00123,895,634.00108,894,119.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---116,739,843.00-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---14,661,863.00-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น13,285,299.0011,937,200.0012,893,842.0012,956,376.0021,975,793.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน148,006,445.00156,842,060.00145,895,995.00268,253,716.00186,323,986.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น20,526,696.0018,806,190.0014,930,452.009,903,172.0010,309,523.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน20,526,696.0018,806,190.0014,930,452.009,903,172.0010,309,523.00
รวมหนี้สิน168,533,141.00175,648,250.00160,826,447.00278,156,888.00196,633,509.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00125,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม568,893,183.00475,459,637.00334,538,371.00253,047,515.00279,068,584.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น693,893,183.00600,459,637.00459,538,371.00378,047,515.00404,068,584.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น862,426,324.00776,107,887.00620,364,818.00656,204,403.00600,702,093.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255930 มิถุนายน 255831 ธันวาคม 2558รอบปีบัญชีไม่ตรงกับปีก่อน
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,077,951,684.001,085,419,320.00961,249,576.00917,729,428.00503,776,903.00
รวมรายได้อื่น5,921,380.007,351,216.002,683,975.002,396,620.00296,738.00
รายได้รวม1,083,873,064.001,092,770,536.00963,933,551.00920,126,048.00504,073,641.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ851,331,471.00842,936,371.00802,362,655.00732,567,130.00420,684,633.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น226,620,213.00242,482,949.00158,886,921.00185,162,298.0083,092,270.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน109,018,792.00108,874,876.00105,549,178.0098,807,239.0051,597,514.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน117,601,421.00133,608,073.0053,337,743.0086,355,059.0031,494,756.00
ค่าใช้จ่ายอื่น----4,747,233.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย123,522,801.00140,959,289.0056,021,718.0088,751,679.0027,044,261.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้123,522,801.00140,959,289.0056,021,718.0088,751,679.0027,044,261.00
ดอกเบี้ยจ่าย89,255.0038,023.00551,931.003,852,358.001,023,192.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ123,433,546.00140,921,266.0055,469,787.0084,899,321.0026,021,069.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---67.92-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---1,250,000.00-