บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช. โอโตพาร์ทส จำกัด

C.A.S.H. AUTOPARTS CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105534072597
ที่อยู่หลัก : 179 หมู่ที่ 2 ซอย หลวงแพ่ง 1 ถนน หลวงแพ่ง แขวง/ตำบล ทับยาว เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Welding

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน94,528,374.61102,856,891.8295,002,158.91114,598,509.09115,764,386.03
ลูกหนี้การค้า226,821,903.73226,921,203.97316,960,698.30341,889,585.10268,268,432.18
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ226,821,903.73226,921,203.97316,960,698.30341,889,585.10268,268,432.18
สินค้าคงเหลือสุทธิ185,538,000.00159,132,000.0047,142,000.0014,930,000.0063,940,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6,307,001.878,101,311.8012,549,125.5211,725,387.688,382,875.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน513,195,280.21497,011,407.59471,653,982.73483,143,481.87456,355,694.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ228,084,456.00203,429,218.88213,105,265.66223,210,395.55236,792,222.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น31,342,940.3432,854,233.7629,507,369.5218,666,486.8129,742,916.93
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน259,427,396.34236,283,452.64242,612,635.18241,876,882.36266,535,139.33
รวมสินทรัพย์772,622,676.55733,294,860.23714,266,617.91725,020,364.23722,890,833.46
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า231,491,311.07215,110,330.49217,820,568.80248,747,112.02-
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย231,491,311.07215,110,330.49217,820,568.80248,747,112.02264,575,924.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,889,169.452,393,110.782,744,030.312,856,439.773,223,901.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน234,380,480.52217,503,441.27220,564,599.11251,603,551.79267,799,825.30
รวมหนี้สิน234,380,480.52217,503,441.27220,564,599.11251,603,551.79267,799,825.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม418,242,196.03395,791,418.96373,702,018.80353,416,812.44335,091,008.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น538,242,196.03515,791,418.96493,702,018.80473,416,812.44455,091,008.16
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น772,622,676.55733,294,860.23714,266,617.91725,020,364.23722,890,833.46

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,075,524,240.84998,527,680.52918,307,918.17998,979,757.611,144,520,316.14
รวมรายได้อื่น409,207.0547,500.007,500.00381,044.986,237,307.62
รายได้รวม1,075,933,447.89998,575,180.52918,315,418.17999,360,802.591,150,757,623.76
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ1,001,469,571.27928,088,378.73855,407,611.44932,864,872.221,078,714,507.06
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น74,054,669.5770,439,301.7962,900,306.7366,114,885.3965,805,809.08
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน45,608,241.8542,500,009.6837,244,046.8042,174,821.2939,893,429.26
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน28,446,427.7227,939,292.1125,656,259.9323,940,064.1025,912,379.82
ค่าใช้จ่ายอื่น----62,208.39
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย28,855,634.7727,986,792.1125,663,759.9324,321,109.0832,087,479.05
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้28,855,634.7727,986,792.1125,663,759.9324,321,109.0832,087,479.05
ดอกเบี้ยจ่าย29,347.5012,735.71--3,288.51
ภาษีเงินได้6,375,510.205,884,656.245,378,553.575,995,304.806,513,201.89
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ22,450,777.0722,089,400.1620,285,206.3618,325,804.2825,570,988.65
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----