บริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด

BANGKOK COIL CENTER CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105531100492
ที่อยู่หลัก : 102/1,102/3 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน วัดดาวดึงส์ แขวง/ตำบล บางกะดี เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน14,128,218.0013,356,097.0024,972,734.0020,899,910.0025,479,018.00
ลูกหนี้การค้า746,679,815.00742,031,277.00694,790,138.00797,095,785.001,000,664,667.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ746,679,815.00742,031,277.00694,790,138.00797,095,785.001,000,664,667.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ594,905,525.00769,765,289.00743,815,570.00948,386,474.001,225,260,755.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น3,321,767.00651,597.002,751,458.001,159,058.001,070,968.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,359,035,325.001,525,804,260.001,466,329,900.001,767,541,227.002,266,802,267.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ699,194,596.00767,248,411.00840,604,994.00729,299,167.00806,138,906.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,081,907.002,083,907.002,065,907.0028,775,107.002,115,653.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน766,893,743.00845,527,776.00929,003,019.00852,476,433.00901,505,268.00
รวมสินทรัพย์2,125,929,068.002,371,332,036.002,395,332,919.002,620,017,660.003,168,307,535.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน296,500,000.00635,500,000.00650,500,000.001,091,500,000.001,221,500,000.00
เจ้าหนี้การค้า366,979,935.00351,807,397.00374,221,961.00376,205,722.00474,264,631.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย366,979,935.00351,807,397.00374,221,961.00376,205,722.00474,264,631.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น302,140,621.002,185,492.006,949,697.0013,015,305.0012,487,857.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน965,620,556.00989,492,889.001,031,671,658.001,480,721,027.001,708,252,488.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-300,000,000.00300,000,000.00-300,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น35,576,390.0029,627,759.0028,187,846.0025,895,242.0024,551,633.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน35,576,390.00329,627,759.00328,187,846.0025,895,242.00324,551,633.00
รวมหนี้สิน1,001,196,946.001,319,120,648.001,359,859,504.001,506,616,269.002,032,804,121.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00727,125,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม397,607,122.00325,086,388.00308,348,415.00386,276,391.00408,378,414.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,124,732,122.001,052,211,388.001,035,473,415.001,113,401,391.001,135,503,414.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,125,929,068.002,371,332,036.002,395,332,919.002,620,017,660.003,168,307,535.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256131 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255831 มีนาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ3,620,475,186.003,325,077,444.003,357,465,640.004,339,186,000.005,347,972,426.00
รวมรายได้อื่น403,804.00432,318.001,118,976.001,195,534.00606,422.00
รายได้รวม3,620,878,990.003,325,509,762.003,358,584,616.004,340,381,534.005,348,578,848.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ3,360,682,889.003,119,682,839.003,226,823,198.004,138,292,791.005,079,599,359.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น259,792,297.00205,394,605.00130,642,442.00200,893,209.00268,373,067.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน172,703,893.00172,802,763.00177,812,818.00192,134,588.00205,871,671.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน87,088,404.0032,591,842.00-47,170,376.008,758,621.0062,501,396.00
ค่าใช้จ่ายอื่น270,223.008,200.0010,529,986.00--
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย87,221,985.0033,015,960.00-56,581,386.009,954,155.0063,107,818.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้87,221,985.0033,015,960.00-56,581,386.009,954,155.0063,107,818.00
ดอกเบี้ยจ่าย14,701,251.0016,277,987.0021,346,590.0032,056,178.0037,537,850.00
ภาษีเงินได้----1,394,562.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ72,520,734.0016,737,973.00-77,927,976.00-22,102,023.0024,175,406.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----