บริษัท ซีเอช อินดัสตรี่ จำกัด

CH. INDUSTRY CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105526050989
ที่อยู่หลัก : 111 หมู่ที่ 13 ซอย - ถนน กิ่งแก้ว แขวง/ตำบล ราชาเทวะ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน13,998,930.5810,743,788.4917,786,686.4327,561,479.427,713,096.74
ลูกหนี้การค้า209,571,879.66219,577,119.86199,412,937.23299,676,399.81185,201,385.82
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ209,571,879.66219,577,119.86199,412,937.23299,676,399.81185,201,385.82
สินค้าคงเหลือสุทธิ185,383,907.88180,197,802.50171,675,670.30123,838,963.38119,803,805.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น26,742,025.9323,687,853.6030,883,750.9027,435,866.2354,267,050.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน435,696,744.05434,206,564.45419,759,044.86478,512,708.84366,985,337.93
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว11,513,670.7111,099,760.60---
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ385,725,464.14432,654,571.25478,181,616.62527,400,749.68623,804,070.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,345,490.243,345,490.243,345,490.243,348,153.793,268,808.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน401,393,398.96448,007,076.39482,425,404.54531,362,906.89627,649,372.26
รวมสินทรัพย์837,090,143.01882,213,640.84902,184,449.401,009,875,615.73994,634,710.19
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน28,006,975.5340,307,730.5311,558,669.522,601,800.0573,347,958.82
เจ้าหนี้การค้า214,944,236.04185,829,015.43183,326,456.75272,798,782.21231,636,800.76
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย214,944,236.04185,829,015.43183,326,456.75272,798,782.21231,636,800.76
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---025,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น17,028,000.0017,268,000.0033,416,000.0030,453,000.00-
รวมหนี้สินหมุนเวียน259,979,211.57243,404,745.96228,301,126.27305,853,582.26329,984,759.58
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว116,188,489.90133,232,000.00143,500,000.0092,683,000.00275,250,283.97
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,656,700.002,894,400.003,516,900.0068,366,600.002,169,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน119,845,189.90136,126,400.00147,016,900.00161,049,600.00277,419,283.97
รวมหนี้สิน379,824,401.47379,531,145.96375,318,026.27466,903,182.26607,404,043.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00150,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00150,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม157,265,741.54202,682,494.88226,866,423.13242,972,433.47237,230,666.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น457,265,741.54502,682,494.88526,866,423.13542,972,433.47387,230,666.64
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น837,090,143.01882,213,640.84902,184,449.401,009,875,615.73994,634,710.19

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,277,522,896.241,337,353,763.421,312,490,232.221,397,887,154.011,110,883,319.47
รวมรายได้อื่น13,062,106.4416,507,348.6915,781,171.7920,290,906.448,610,916.31
รายได้รวม1,290,585,002.681,353,861,112.111,328,271,404.011,418,178,060.451,119,494,235.78
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ389,734,814.271,212,285,940.281,182,561,878.821,236,508,678.78957,231,716.28
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น887,788,081.97125,067,823.14129,928,353.40161,378,475.23153,651,603.19
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-157,884,752.98155,754,367.08160,689,879.39145,014,993.38
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน887,788,081.97-32,816,929.84-25,826,013.68688,595.848,636,609.81
ค่าใช้จ่ายอื่น882,046,451.54----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย18,803,736.87-16,309,581.15-10,044,841.8920,979,502.2817,247,526.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-38,640,376.65-16,309,581.15-10,044,841.8920,979,502.2817,247,526.12
ดอกเบี้ยจ่าย6,776,376.697,874,347.106,061,168.4513,403,073.5411,451,238.77
ภาษีเงินได้---1,834,661.911,234,084.89
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-45,416,753.34-24,183,928.25-16,106,010.345,741,766.834,562,202.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----