ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วี.พี.อินดัสเตรียล

B.V.P. INDUSTRIAL L.P.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 103537010426
ที่อยู่หลัก : 94/29 หมู่ที่ 3 ซอย เพชรเกษม 93 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล อ้อมน้อย เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน817,461.772,222,076.78713,336.07855,737.682,902,272.10
ลูกหนี้การค้า4,223,827.965,385,405.314,957,491.165,959,418.545,161,541.41
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ4,223,827.965,385,405.314,957,491.165,959,418.545,161,541.41
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,955,550.401,983,573.772,287,397.301,699,701.801,399,209.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น932,192.47967,913.49914,174.181,257,959.351,121,444.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน7,929,032.6010,558,969.358,872,398.719,772,817.3710,584,466.82
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว3,650,000.006,950,000.006,000,000.004,000,000.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ9,705,781.937,385,433.927,257,583.287,035,669.776,880,452.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน13,355,781.9314,335,433.9213,257,583.2811,035,669.776,880,452.33
รวมสินทรัพย์21,284,814.5324,894,403.2722,129,981.9920,808,487.1417,464,919.15
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า1,729,996.333,009,058.492,449,719.361,372,716.111,142,605.04
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,729,996.333,009,058.492,449,719.361,372,716.111,142,605.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น495,497.251,681,712.63429,260.75661,461.4692,926.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,225,493.584,690,771.122,878,980.112,034,177.571,235,531.67
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น272,151.00-146,196.00438,588.00-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน272,151.00-146,196.00438,588.00-
รวมหนี้สิน2,497,644.584,690,771.123,025,176.112,472,765.571,235,531.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม17,587,169.9519,003,632.1517,904,805.8817,135,721.5715,029,387.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น18,787,169.9520,203,632.1519,104,805.8818,335,721.5716,229,387.48
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น21,284,814.5324,894,403.2722,129,981.9920,808,487.1417,464,919.15

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ24,232,491.8527,329,262.6225,482,323.7226,400,438.9125,586,289.52
รวมรายได้อื่น27,179.05-73.14153,510.336,791.29
รายได้รวม24,259,670.9027,329,262.6225,482,396.8626,553,949.2425,593,080.81
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ18,890,450.7821,193,794.1919,716,590.1419,429,161.3520,355,422.81
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น5,342,041.076,135,468.435,765,733.586,971,277.565,230,866.71
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6,779,462.274,898,537.534,967,757.254,576,510.994,378,109.51
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-1,437,421.201,236,930.90797,976.332,394,766.57852,757.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-1,410,242.151,236,930.90798,049.472,548,276.90859,548.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-1,410,242.151,236,930.90798,049.472,548,276.90859,548.49
ดอกเบี้ยจ่าย6,220.0515,134.4628,965.1619,559.2861.77
ภาษีเงินได้--0.00422,383.5389,665.22
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-1,416,462.201,221,796.44769,084.312,106,334.09769,821.50
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----