สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ตลาดในประเทศ

มูลค่าการลงทุน (Investment Value)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

เลขหมวด ตัวเลขที่ระบุประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

ประเภทกิจการกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกอากาศยานและชิ้นส่วน (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)
Value of Import-Export of Aircraft Parts (Unit : U.S. Dollar)

ที่มา: Global Trade Atlas

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

HS CODE พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ : Harmonized System เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้าเพื่อใช้แทนความหมาย
ของสินค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ Click สำหรับปี ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป Click

             *                          พิกัดที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากอากาศยาน

จำนวนเที่ยวบิน (Aircraft Departures)

** หมายเหตุ ข้อมูลรายเดือนมีตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT : The Civil Aviation Authority of Thailand)

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

ท่าอากาศยานไทย (AOT : Airports of Thailand)

การบินกรุงเทพ (Bangkok Airways)

กรมท่าอากาศยาน (DOA : Department of Airports)

กองทัพเรือ (RTN : Royal Thai Navy)

ปริมาณเครื่องบินใหม่ และที่ใช้ในปัจจุบัน (ในประเทศ)
Aircraft Orders, Deliveries & Operators (Thailand)

** หมายเหตุ ข้อมูลรายเดือนมีตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

ที่มา : Airbus Boeing

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

Narrow-Body เครื่องบินลำตัวแคบ หรือเครื่องบินแบบมีช่องทางเดินเดียว (Single aisle aircraft)

Wide-Body เครื่องบินลำตัวกว้าง หรือเครื่องบินแบบที่มีสองช่องทางเดิน (Twin aisle aircraft)

Order ปริมาณการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่

Delivery ปริมาณการจัดส่งเครื่องบินใหม่

Operation ปริมาณเครื่องบินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th