สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

ที่มา :จากการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอากาศยาน ทั้ง 7 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ และ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการบินพลเรือน
เวปไซต์ผู้ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขจากการจดทะเบียนให้การดำเนินธุรกิจแยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา
โดยเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือ
สัญญาต่าง ๆ นิติกรรมสัญญา รวมไปถึงการเสียภาษีจะถูกทำในนามของบริษัททั้งหมด

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aerospace Parts Manufacturer)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการบินพลเรือน
เวปไซต์ผู้ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ

เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขจากการจดทะเบียนให้การดำเนินธุรกิจแยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา
โดยเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือ
สัญญาต่าง ๆ นิติกรรมสัญญา รวมไปถึงการเสียภาษีจะถูกทำในนามของบริษัททั้งหมด

ผู้ซ่อมบำรุงอากาศยาน

หมวดหมู่รอง

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th