สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานสหรัฐ

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards)

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยานยนต์ที่จะผลิตและนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FMVSS 

 

มาตรฐาน FMVSS กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน The National Highway Traffic Safety Administration มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุในกรณีของ Active Safety หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในกรณีของ Passive Safety ตัวอย่างของมาตรฐาน FMVSS เช่น Standard No.111 เรื่อง Rear View Mirror, Standard No.114 เรื่อง Theft Protection และ Standard No.122 เรื่อง Motorcycle Brakes System

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th