สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานและข้อบังคับยานยนต์ คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง (The Ministry of Land, Infrastructure and Transport) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (The Road Vehicle Act)

 

สำหรับมาตรฐานที่มีการบังคับใช้นั้น มีทั้งในกรณีของด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนวทางของประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะนำมาตรฐาน ECE มาบังคับใช้ในประเทศมากขึ้น โดยมาตรฐานที่นำมาใช้แล้ว เช่น เรื่อง ECE R 13H Braking System of Passenger Motor Vehicles, ECE R 39 Speedometer, ECE R 95 Occupant Protection device in Lateral Collision

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th