สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การพิจารณาให้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเสนอ ที่ประชุมได้พิจารณาการให้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และมีมติเห็นชอบให้เสนอ ครม.ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งครม.เห็นชอบ มาตรการ อีวี 3.5 ไม่เกิน 2 ล้านบาท ตั้งแต่ 10 kWh ขึ้นไป ผลิตรุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชยการนำเข้า เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท 30 kWh ขึ้นไป ซีรีส์ต่างกัน ถือเป็นรุ่นเดียวกัน

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-1293728 วันที่ 22 พ.ค. 2566