สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

สถาบันยานยนต์ (สยย.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินงาน โดย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า

การดำเนินนโยบายต่อจากนี้ของ สยย. จะอยู่ภายใต้แนวคิด “Reshape the future พลิกโฉมสู่ยานยนต์แห่งอนาคต” โดยมีแนวทางการปฏิรูปหน่วยงานและปรับแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญคือนโยบาย 30@30 ตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ภายในปี 2030 ซึ่งเป็นกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ” สยย.จำเป็นต้องเกิดการ Reshape ปฏิรูปงานบริการพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยแนวทางการดำเนินงานของสยย. ตั้งแต่ปี 2023-2030 จะเน้นยุทธศาสตร์ “3 Ribbon Strategies” หรือยุทธศาสตร์โบว์ 3 สี ฟ้า เขียว ขาว ประกอบด้วย 1.BLUE OCEAN การสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยพัฒนาให้ สยย. เป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Service) ทั้งในประเทศและต่างประเทศครบวงจร 2.GREEN GROWTH การสร้างความยั่งยืน โดยการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบการปล่อยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5 และ 6 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2024 เพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศฝุ่น PM รวมถึงการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน เป็นต้น 3.WHITE SPIRIT การสร้างความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล การปรับเปลี่ยนวิถีการบริหาร การจัดการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ สยย. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปรับกระบวนการทำงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการปฎิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรด้วยแนวคิด Smart Strong และ Slim

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/auto/1056835 วันที่ 15 มีนาคม 2566