สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และตั้งเป้าในการรักษาฐานการเป็นฮับผู้ผลิตของภูมิภาค

ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และตั้งเป้าในการรักษาฐานการเป็นฮับผู้ผลิตของภูมิภาค โดยโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) บนพื้นที่ 1,235 ไร่ ณ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 55% โดยใช้เงินงบประมาณไปแล้ว 2,038 ล้านบาท คงเหลือการดำเนินงานอีก 45% เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาในปี 2566 จำนวน 1,667.69 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ศูนย์ทดสอบแห่งนี้จะกลายเป็นฮับการทดสอบมาตรฐานอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับที่ 11 ของโลก คาดว่าศูนย์ทดสอบฯ จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 968 ล้านบาท รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ ประมาณ 30% - 50% และสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 148 ล้านบาทต่อปี

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/auto/1057318 วันที่ 15 มีนาคม 2566