บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด

CHOKNAMCHAI AUTOPRESSING CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 725541000142
ที่อยู่หลัก : 52/2 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ตะค่า เขต/อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Mold & Die
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน6,896,947.006,304,516.003,527,934.003,350,076.472,574,949.99
ลูกหนี้การค้า163,866,724.00159,502,122.00205,321,706.00171,495,376.8358,271,364.38
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ163,866,724.00159,502,122.00205,321,706.00171,495,376.8358,271,364.38
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น63,736,861.0075,000,546.00157,572,036.00125,358,257.0457,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ53,262,904.0048,926,853.0060,014,835.0090,541,351.89109,631,415.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น2,458,183.002,795,663.006,007,035.0065,091,222.7059,650,295.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน290,221,619.00292,529,700.00432,443,546.00455,836,284.93287,128,024.78
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว22,520,000.0022,500,000.0022,500,000.0022,500,000.0022,500,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ237,858,168.00252,001,287.00234,124,456.00227,977,334.72434,099,361.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น2,701,662.001,813,676.001,587,991.001,756,142.02916,123.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน264,153,216.00276,932,458.00259,071,749.00252,233,476.74457,515,484.25
รวมสินทรัพย์554,374,835.00569,462,158.00691,515,295.00708,069,761.67744,643,509.03
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน47,678,346.0046,897,710.00138,252,772.004,135,772.4222,678,582.18
เจ้าหนี้การค้า132,279,834.00146,288,498.00210,889,143.00-86,470,219.22
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย132,279,834.00146,288,498.00210,889,143.0051,497,665.0686,470,219.22
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น2,638,349.0013,588,004.005,409,897.00-45,155,094.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น32,659,686.0040,195,986.0035,132,747.00295,282,192.09261,957,291.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน215,256,215.00246,970,198.00389,684,559.00399,960,558.37478,818,852.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว87,034,885.0062,590,847.0086,227,424.0087,860,778.9434,568,913.97
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,776,678.0015,489,080.003,407,288.0020,539,199.0738,154,431.65
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน88,811,563.0078,079,927.0089,634,712.00108,399,978.0172,723,345.62
รวมหนี้สิน304,067,778.00325,050,125.00479,319,271.00508,360,536.38551,542,197.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม130,307,057.00124,412,033.0092,196,024.0079,709,225.2973,101,311.41
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น250,307,057.00244,412,033.00212,196,024.00199,709,225.29193,101,311.41
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น554,374,835.00569,462,158.00691,515,295.00708,069,761.67744,643,509.03

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ175,073,044.00270,008,385.00209,221,184.00181,091,042.00317,335,130.11
รวมรายได้อื่น16,670,658.0021,965,358.0022,234,812.0074,303,742.0027,098,179.38
รายได้รวม191,743,702.00291,973,743.00231,455,996.00255,394,784.00344,433,309.49
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ125,136,563.00182,345,427.00157,707,248.00159,055,310.43279,217,120.99
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น49,936,481.0087,662,958.0051,513,936.0022,035,731.5738,118,009.12
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน52,801,758.0055,755,680.0049,175,643.0063,282,908.2434,333,708.68
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-2,865,277.0031,907,278.002,338,293.00-41,247,176.673,784,300.44
ค่าใช้จ่ายอื่น---1,320,095.9570,100.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย13,805,381.0053,872,636.0024,573,105.0031,736,469.3830,812,379.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้13,805,381.0053,872,636.0024,573,105.0031,736,469.3830,812,379.82
ดอกเบี้ยจ่าย7,821,440.0010,389,596.0014,459,107.0013,297,014.4310,562,456.61
ภาษีเงินได้88,917.0011,267,031.001,345,199.005,328,329.274,665,686.83
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ5,895,024.0032,216,009.008,768,799.0013,111,125.6815,584,236.38
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----