บริษัท คาสท์ เทค จำกัด

CAST TECH CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 245540000127
ที่อยู่หลัก : 97/1 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางสมัคร เขต/อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน19,636,370.3424,696,664.2517,013,884.325,454,638.249,358,864.27
ลูกหนี้การค้า21,136,244.5819,187,929.7020,701,001.5121,343,744.0022,263,497.10
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ21,136,244.5819,187,929.7020,701,001.5121,343,744.0022,263,497.10
สินค้าคงเหลือสุทธิ1,870,271.332,766,210.612,468,208.403,504,695.552,398,018.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น362,564.6091,620.221,071,877.321,075,110.331,072,372.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน43,005,450.8546,742,424.7841,254,971.5531,378,188.1235,092,752.55
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ19,737,615.678,977,553.5811,679,755.9114,469,490.6118,219,430.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน19,737,615.678,977,553.5811,679,755.9114,469,490.6118,219,430.07
รวมสินทรัพย์62,743,066.5255,719,978.3652,934,727.4645,847,678.7353,312,182.62
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า7,088,867.494,963,903.775,807,292.227,173,769.3722,536,253.86
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย7,088,867.494,963,903.775,807,292.227,173,769.3722,536,253.86
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น36,700,000.0033,700,000.0033,200,000.0033,200,000.0032,200,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น234,808.11561,699.631,534,755.801,425,792.16968,314.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน44,023,675.6039,225,603.4040,542,048.0241,799,561.5355,704,568.10
รวมหนี้สิน44,023,675.6039,225,603.4040,542,048.0241,799,561.5355,704,568.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม13,719,390.9211,494,374.967,392,679.44-951,882.80-7,392,385.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น18,719,390.9216,494,374.9612,392,679.444,048,117.20-2,392,385.48
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น62,743,066.5255,719,978.3652,934,727.4645,847,678.7353,312,182.62

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ58,193,206.1057,338,520.0669,785,862.2468,485,577.7574,215,834.28
รวมรายได้อื่น146,012.3227.2627.0629.1944.60
รายได้รวม58,339,218.4257,338,547.3269,785,889.3068,485,606.9474,215,878.88
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ49,647,194.7045,059,785.8753,791,300.6354,365,476.4460,305,238.99
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น8,546,011.4012,278,734.1915,994,561.6114,120,101.3113,910,595.29
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5,837,073.136,850,859.765,496,337.786,008,765.335,076,418.40
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน2,708,938.275,427,874.4310,498,223.838,111,335.988,834,176.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย2,854,950.595,427,901.6910,498,250.898,111,365.178,834,221.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้2,854,950.595,427,901.6910,498,250.898,111,365.178,834,221.49
ภาษีเงินได้629,934.631,326,206.172,153,688.651,670,862.49267,746.90
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,225,015.964,101,695.528,344,562.246,440,502.688,566,474.59
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----