บริษัท ซีเอสเค พลาสติก จำกัด

CSK PLASTIC.CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205554004847
ที่อยู่หลัก : 15 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองขยาด เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน12,855,130.649,717,401.405,088,284.034,844,879.553,059,108.72
ลูกหนี้การค้า24,797,002.5233,284,408.1419,099,869.7416,829,689.737,838,272.62
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ24,797,002.5233,284,408.1419,099,869.7416,829,689.737,838,272.62
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น17,011,000.003,611,000.003,611,000.00--
สินค้าคงเหลือสุทธิ22,366,978.8720,179,411.006,687,490.008,188,093.075,199,854.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-316,725.4570,117.0348,951.0031,813.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน77,030,112.0367,108,945.9934,556,760.8029,911,613.3516,129,049.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ63,316,978.5759,725,244.9054,298,027.4752,373,455.2047,025,335.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,087,826.61784,999.99784,999.99552,000.00372,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน64,404,805.1860,510,244.8955,083,027.4652,925,455.2047,397,335.02
รวมสินทรัพย์141,434,917.21127,619,190.8889,639,788.2682,837,068.5563,526,384.66
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน6,917,700.2010,509,795.183,238,554.869,692,732.656,887,901.41
เจ้าหนี้การค้า35,738,128.2726,558,318.6714,160,322.9610,242,364.965,012,433.27
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย35,738,128.2726,558,318.6714,160,322.9610,242,364.965,012,433.27
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี----1,050,444.51
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---1,096,189.11-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น2,471,727.354,959,573.503,647,808.39934,429.081,001,285.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน45,127,555.8242,027,687.3521,046,686.2121,965,715.8013,952,064.34
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว4,856,937.556,241,320.569,047,471.6627,147,598.7623,048,882.70
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น---331,536.06970,771.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน4,856,937.556,241,320.569,047,471.6627,479,134.8224,019,654.39
รวมหนี้สิน49,984,493.3748,269,007.9130,094,157.8749,444,850.6237,971,718.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.004,000,000.004,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.004,000,000.004,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม81,450,423.8469,350,182.9749,545,630.3929,392,217.9321,554,665.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น91,450,423.8479,350,182.9759,545,630.3933,392,217.9325,554,665.93
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น141,434,917.21127,619,190.8889,639,788.2682,837,068.5563,526,384.66

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ187,992,261.12166,640,496.39147,324,394.0980,507,597.1665,209,619.29
รวมรายได้อื่น140,955.4381,284.3077,700.10800.00-
รายได้รวม188,133,216.55166,721,780.69147,402,094.1980,508,397.1665,209,619.29
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ147,294,486.85118,599,205.27116,029,169.2362,927,118.1947,465,452.81
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น40,697,774.2748,041,291.1231,295,224.8617,580,478.9717,744,166.48
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17,533,898.3919,360,478.4410,453,943.669,042,253.837,716,948.20
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน23,163,875.8828,680,812.6820,841,281.208,538,225.1410,027,218.28
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย23,304,831.3128,762,096.9820,918,981.308,539,025.1410,027,218.28
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้23,304,831.3128,762,096.9820,918,981.308,539,025.1410,027,218.28
ดอกเบี้ยจ่าย796,759.311,264,415.38582,441.69586,333.30347,636.56
ภาษีเงินได้407,831.13693,129.02183,127.15115,139.8483,642.58
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ22,100,240.8726,804,552.5820,153,412.467,837,552.009,595,939.14
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----