บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด

CARBON MAGIC (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 205548026583
ที่อยู่หลัก : 173/5 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านบึง เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน16,751,704.0029,433,379.0074,022,248.00443,675,501.073,836,103.43
ลูกหนี้การค้า105,710,858.0079,413,966.0018,507,301.0033,960,976.939,066,449.99
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ105,710,858.0079,413,966.0018,507,301.0033,960,976.939,066,449.99
สินค้าคงเหลือสุทธิ83,142,500.0066,233,347.0045,687,440.0035,984,863.7523,361,421.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น19,124,147.00393,363.00259,789.006,846,399.951,521,286.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน224,729,209.00175,474,055.00176,800,880.00520,467,741.7037,785,261.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ766,643,892.00747,313,554.00694,725,191.0035,879,702.1610,558,541.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น19,465,122.0021,464,320.0024,584,419.002,782,914.601,065,200.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน793,052,000.00774,618,349.00719,645,614.0057,342,481.8911,761,297.74
รวมสินทรัพย์1,017,781,209.00950,092,404.00896,446,494.00577,810,223.5949,546,559.34
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน474,000,000.00415,000,000.00200,000,000.00-3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า37,131,088.0031,563,531.0017,981,233.0030,223,180.9511,275,403.72
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย37,131,088.0031,563,531.0017,981,233.0030,223,180.9511,275,403.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น---2,258,683.326,496,789.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน511,131,088.00446,563,531.00349,282,554.0032,481,864.2720,772,192.95
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,630,494.002,895,748.00---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,630,494.002,895,748.00---
รวมหนี้สิน514,761,582.00449,459,279.00349,282,554.0032,481,864.2720,772,192.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน590,000,000.00590,000,000.00590,000,000.00590,000,000.0090,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ590,000,000.00590,000,000.00590,000,000.00590,000,000.0090,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-86,980,373.00-89,366,875.00-42,836,060.00-44,671,640.68-61,225,633.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น503,019,627.00500,633,125.00547,163,940.00545,328,359.3228,774,366.39
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,017,781,209.00950,092,404.00896,446,494.00577,810,223.5949,546,559.34

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ413,396,400.00354,337,510.00218,366,437.00144,540,416.5440,364,618.52
รวมรายได้อื่น6,380,044.002,441,183.007,157,935.001,370,642.621,979,190.88
รายได้รวม419,776,444.00356,778,693.00225,524,372.00145,911,059.1642,343,809.40
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ368,836,011.00323,678,110.00196,831,862.00103,599,488.5937,348,760.98
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น44,560,389.0030,659,400.0021,534,575.0040,940,927.953,015,857.54
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน41,478,433.0073,340,748.0026,116,544.0025,669,009.1511,447,020.73
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,081,956.00-42,681,348.00-4,581,969.0015,271,918.80-8,431,163.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย9,462,000.00-40,240,165.002,575,966.0016,642,561.42-6,451,972.31
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้9,462,000.00-40,240,165.002,575,966.0016,642,561.42-6,451,972.31
ดอกเบี้ยจ่าย7,075,498.006,290,650.00740,385.0088,568.4927,221.92
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,386,502.00-46,530,815.001,835,581.0016,553,992.93-6,479,194.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น---59.03-71.99
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก---280,410.0090,000.00