บริษัท เซ็นต์-เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

CENT-ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 145542000222
ที่อยู่หลัก : 70/3 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน โรจนะ แขวง/ตำบล ธนู เขต/อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Plastic Process
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-5631-ธ.ค.-5531-ธ.ค.-54
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน38,759,295.253,292,744.209,789,611.6645,626,563.9815,971,665.92
ลูกหนี้การค้า22,390,399.8119,684,227.8519,762,857.196,375,522.2947,549,880.19
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ22,390,399.8119,684,227.8519,762,857.196,375,522.2947,549,880.19
สินค้าคงเหลือสุทธิ017,990,251.5734,139,847.2522,338,222.854,962,237.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น672,674.953,972,600.086,475,117.466,606,271.83-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน61,822,370.0144,939,823.7070,167,433.5680,946,580.9568,483,783.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ11,356.5866,000,991.8576,376,952.0183,758,867.8519,723,709.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น992,000.00992,000.00992,000.001,700,013.25952,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,003,356.5866,992,991.8577,368,952.0185,458,881.1020,675,709.95
รวมสินทรัพย์62,825,726.59111,932,815.55147,536,385.57166,405,462.0589,159,493.94
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน0----
เจ้าหนี้การค้า6,748,669.0710,817,234.4411,333,509.159,805,296.689,892,582.01
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย6,748,669.0710,817,234.4411,333,509.159,805,296.689,892,582.01
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น115,047,280.0077,976,102.0073,281,608.0072,307,920.007,423,308.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น1,769,135.23724,862.695,094,238.131,121,520.52-
รวมหนี้สินหมุนเวียน123,565,084.3089,518,199.1390,379,374.5884,388,187.6719,094,053.74
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว07,189,286.008,212,594.009,306,960.00-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น---670,019.2712,307,582.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน07,189,286.008,212,594.009,976,979.2712,307,582.45
รวมหนี้สิน123,565,084.3096,707,485.1398,591,968.5894,365,166.9431,401,636.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน35,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ35,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-95,739,357.71-19,774,669.5813,944,416.9937,040,295.1122,757,857.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-60,739,357.7115,225,330.4248,944,416.9972,040,295.1157,757,857.75
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น62,825,726.59111,932,815.55147,536,385.57166,405,462.0589,159,493.94

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2554
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ74,919,158.6698,298,844.8983,371,351.8420,950,728.1262,540,059.33
รวมรายได้อื่น1,007,262.5712,343,151.9911,978,627.6070,717,464.5439,257,607.74
รายได้รวม75,926,421.23110,641,996.8895,349,979.4491,668,192.66101,797,667.07
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ83,232,238.01123,374,415.9497,111,544.9652,088,272.6662,826,743.48
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-8,313,079.35-25,075,571.05-13,740,193.12-31,137,544.54-286,684.15
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน67,725,323.4120,181,531.9320,504,223.4317,428,642.1519,719,994.42
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-76,038,402.76-45,257,102.98-34,244,416.55-48,566,186.69-20,006,678.57
ค่าใช้จ่ายอื่น---7,090,219.4238,735,680.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-75,031,140.19-32,913,950.99-22,265,788.9515,061,058.43-19,484,751.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้-75,031,140.19-32,913,950.99-22,265,788.9515,061,058.43-19,484,751.82
ดอกเบี้ยจ่าย933,547.94805,135.58830,089.17798,954.62336,827.86
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-75,964,688.13-33,719,086.57-23,095,878.1214,262,103.81-19,821,579.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----56.63
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----350,000.00