บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

CASTEM (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115545001874
ที่อยู่หลัก : 968 หมู่ที่ 5 ซอย สุนเทรวสุ ถนน แพรกษา แขวง/ตำบล แพรกษาใหม่ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Mold & Die

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน82,447,201.7591,956,572.1541,686,229.8446,743,022.3038,038,784.06
ลูกหนี้การค้า147,347,185.95110,971,136.2178,177,041.4447,081,692.6927,683,280.65
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ147,347,185.95110,971,136.2178,177,041.4447,081,692.6927,683,280.65
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น23,100,000.0062,440,000.0097,440,000.0051,440,000.0088,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ52,508,141.8047,456,489.5346,644,938.8249,159,267.8352,442,957.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,501,396.174,346,167.99934,953.22974,411.8049,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน306,903,925.67317,170,365.88264,883,163.32195,398,394.62206,214,022.01
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว37,125,580.1429,800,000.0029,800,000.0029,800,000.0029,700,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ98,219,477.6044,176,363.9522,123,117.8159,335,672.8519,160,295.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น3,593,455.693,561,569.002,771,785.812,683,547.902,612,463.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน138,975,596.7177,593,384.2654,725,879.3391,819,220.7551,499,967.49
รวมสินทรัพย์445,879,522.38394,763,750.14319,609,042.65287,217,615.37257,713,989.50
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า19,595,087.2821,604,369.749,164,802.956,746,532.118,708,615.06
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย19,595,087.2821,604,369.749,164,802.956,746,532.118,708,615.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น7,489,845.479,837,849.674,601,294.854,177,384.332,868,113.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน27,084,932.7531,442,219.4117,035,805.8310,923,916.4411,576,728.62
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว7,773,576.266,273,404.97---
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,875,621.633,788,075.2610,062,900.3212,764,990.093,430,470.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน11,649,197.8910,061,480.2310,062,900.3212,764,990.093,430,470.25
รวมหนี้สิน38,734,130.6441,503,699.6427,098,706.1523,688,906.5315,007,198.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม382,145,391.74328,260,050.50267,510,336.50238,528,708.84217,706,790.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น407,145,391.74353,260,050.50292,510,336.50263,528,708.84242,706,790.63
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น445,879,522.38394,763,750.14319,609,042.65287,217,615.37257,713,989.50

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ210,956,654.10204,204,048.91144,537,576.99136,574,083.59134,818,358.66
รวมรายได้อื่น10,373,671.405,222,888.2810,944,406.473,984,086.948,510,718.59
รายได้รวม221,330,325.50209,426,937.19155,481,983.46140,558,170.53143,329,077.25
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ131,922,509.34116,666,585.46104,662,603.1595,691,234.1791,097,632.21
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น79,034,144.7687,537,463.4539,874,973.8440,882,849.4243,720,726.45
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14,657,241.3616,609,792.2213,687,357.1012,128,845.8612,677,743.15
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน64,376,903.4070,927,671.2326,187,616.7428,754,003.5631,042,983.30
ค่าใช้จ่ายอื่น8,999,146.84--6,158,475.8412,311,085.92
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย65,751,427.9676,150,559.5137,132,023.2126,579,614.6627,242,615.97
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้65,751,427.9676,150,559.5137,132,023.2126,579,614.6627,242,615.97
ดอกเบี้ยจ่าย627,196.98532,452.53626,130.72416,315.49117,546.09
ภาษีเงินได้11,238,889.7414,868,392.987,524,264.835,341,380.965,487,092.35
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ53,885,341.2460,749,714.0028,981,627.6620,821,918.2121,637,977.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น--115.9383.29-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก--250,000.00250,000.00-