บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ASAHI TEC METALS (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115536003461
ที่อยู่หลัก : 205 หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ทุ่งสุขลา เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Machining

งบดุล

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255731 มีนาคม 255631 มีนาคม 2555
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน288,763,473.00213,016,078.00114,227,631.0078,934,628.0010,348,469.00
ลูกหนี้การค้า530,781,922.00522,677,636.00291,110,281.00239,764,169.00281,069,681.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ530,781,922.00522,677,636.00291,110,281.00239,764,169.00281,069,681.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-0.00---
สินค้าคงเหลือสุทธิ176,166,635.00210,099,277.00108,828,666.00164,305,192.00125,394,314.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น30,510,622.0026,393,809.0010,910,904.0018,040,791.0027,504,795.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1,031,276,084.00972,186,800.00545,829,485.00505,693,469.00444,317,259.00
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-0.00---
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ380,336,649.00409,643,008.00457,863,926.00530,050,471.00592,367,609.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น304,056,342.001,545,343.00745,190.00692,853.00789,962.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน718,999,287.00412,541,643.00461,328,376.00535,117,550.00598,528,764.00
รวมสินทรัพย์1,750,275,371.001,384,728,443.001,007,157,861.001,040,811,019.001,042,846,023.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-0.00607,976.008,782,765.0027,549,705.00
เจ้าหนี้การค้า401,353,517.00497,898,963.00168,135,135.00154,865,713.00163,056,824.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย401,353,517.00497,898,963.00168,135,135.00154,865,713.00163,056,824.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น175,866,612.000.00--148,271,501.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น12,453,279.0010,653,948.004,917,884.005,746,812.0082,863,874.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน705,619,306.00508,552,911.00277,905,206.00238,383,721.00421,741,904.00
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว-0.00-111,948,828.00-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น19,016,464.0015,176,881.009,664,527.008,736,482.007,987,700.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน19,016,464.0015,176,881.009,664,527.00120,685,310.007,987,700.00
รวมหนี้สิน724,635,770.00523,729,792.00287,569,733.00359,069,031.00429,729,604.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน – หุ้นบุริมสิทธิ์-0.00---
ทุนจดทะเบียน873,259,075.00873,259,075.001,069,259,075.001,069,259,075.001,069,259,075.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นบุริมสิทธิ์-0.00---
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ873,259,075.00873,259,075.001,069,259,075.001,069,259,075.001,069,259,075.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม152,380,526.00-12,260,424.00-349,670,947.00-387,517,087.00-456,142,656.00
รายการอื่น-0.00---
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,025,639,601.00860,998,651.00719,588,128.00681,741,988.00613,116,419.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,750,275,371.001,384,728,443.001,007,157,861.001,040,811,019.001,042,846,023.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 มีนาคม 256031 มีนาคม 255931 มีนาคม 255731 มีนาคม 255631 มีนาคม 2555
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ2,921,454,029.002,336,203,532.001,399,548,214.001,569,432,839.001,334,057,593.00
รวมรายได้อื่น23,868,329.0032,715,312.0086,389,406.0064,177,814.0025,558,443.00
รายได้รวม2,945,322,358.002,368,918,844.001,485,937,620.001,633,610,653.001,359,616,036.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ2,466,631,539.00724,526,026.391,333,119,623.001,409,885,296.001,248,365,251.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น454,822,490.001,611,677,505.6166,428,591.00159,547,543.0085,692,342.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน245,020,145.00-111,940,238.00145,757,257.00130,002,277.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน209,802,345.001,611,677,505.61-45,511,647.0013,790,286.00-44,309,935.00
ค่าใช้จ่ายอื่น43,417,704.001,291,504,742.86---
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย190,252,970.00352,888,074.7540,877,759.0077,968,100.00-18,751,492.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้190,252,970.00257,068,382.0040,877,759.0077,968,100.00-18,751,492.00
ดอกเบี้ยจ่าย1,960,542.00-468,463.003,031,619.009,342,531.0018,817,303.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ188,292,428.00257,536,845.0037,846,140.0068,625,569.00-37,568,795.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----