บริษัท บุญภราดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

BOONPARADORN ENGINEERING CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115533003826
ที่อยู่หลัก : 55/9 หมู่ที่ 5 ซอย ไปรษณีย์ ถนน กิ่งแก้ว-บางพลีใหญ่ แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Machining
Process Process Assembly

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน15,274,809.7416,630,004.171,166,228.603,527,888.921,841,036.28
ลูกหนี้การค้า3,385,040.542,859,642.444,971,735.9911,693,115.8416,052,092.11
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,385,040.542,859,642.444,971,735.9911,693,115.8416,052,092.11
สินค้าคงเหลือสุทธิ4,594,400.002,120,600.002,172,600.001,510,600.003,153,400.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,445,801.021,284,419.73816,505.93552,322.25865,237.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน24,700,051.3022,894,666.349,127,070.5217,283,927.0121,911,765.73
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว-6,500,000.004,500,000.005,500,000.0011,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ153,066,201.71155,594,595.19157,515,876.44160,753,147.52157,924,229.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,402,770.241,402,770.241,402,770.241,402,770.241,402,770.24
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน154,468,971.95163,497,365.43163,418,646.68167,655,917.76170,326,999.89
รวมสินทรัพย์179,169,023.25186,392,031.77172,545,717.20184,939,844.77192,238,765.62
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-1,089,181.68-1,197,241.58-
เจ้าหนี้การค้า11,047,963.9522,647,389.2612,449,310.3326,184,488.5733,302,749.78
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย11,047,963.9522,647,389.2612,449,310.3326,184,488.5733,302,749.78
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น5,000,000.00----
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย---379,642.69701,901.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น131,767.3230,058.8729,939.6070,722.3285,858.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน16,179,731.2723,766,629.8112,479,249.9327,832,095.1634,090,510.15
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว---7,786,121.6725,219,187.68
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน---7,786,121.6725,219,187.68
รวมหนี้สิน16,179,731.2723,766,629.8112,479,249.9335,618,216.8359,309,697.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน37,000,000.0037,000,000.0037,000,000.0037,000,000.0037,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ37,000,000.0037,000,000.0037,000,000.0037,000,000.0037,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม125,989,291.98125,625,401.96123,066,467.27112,321,627.9495,929,067.79
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น162,989,291.98162,625,401.96160,066,467.27149,321,627.94132,929,067.79
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น179,169,023.25186,392,031.77172,545,717.20184,939,844.77192,238,765.62

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ45,657,377.4250,168,413.5389,838,651.18133,028,878.35168,301,033.29
รวมรายได้อื่น10,167,357.162,634,988.002,212,098.292,310,803.422,666,706.53
รายได้รวม55,824,734.5852,803,401.5392,050,749.47135,339,681.77170,967,739.82
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ50,103,495.8543,376,607.4671,677,775.01107,266,217.89138,867,372.75
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น-4,446,118.436,791,806.0718,160,876.1725,762,660.4629,433,660.54
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3,988,266.945,448,379.596,475,753.426,183,115.446,495,804.34
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน-8,434,385.371,343,426.4811,685,122.7519,579,545.0222,937,856.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,732,971.793,978,414.4813,897,221.0421,890,348.4425,604,562.73
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,732,971.793,978,414.4813,897,221.0421,890,348.4425,604,562.73
ดอกเบี้ยจ่าย2,697.95496.12241,171.521,275,779.141,338,743.95
ภาษีเงินได้1,366,383.821,418,983.672,911,210.194,222,009.154,973,597.76
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ363,890.022,558,934.6910,744,839.3316,392,560.1519,292,221.02
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----