บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

BDI ALLOY ENTERPRISE CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 115531002831
ที่อยู่หลัก : 46/1 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน บางพลี-บางนาตราด แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน260,138,973.86157,456,138.35162,954,634.25250,243,862.27112,070,517.70
ลูกหนี้การค้า156,442,987.16169,563,237.28154,670,076.05100,828,208.66146,181,141.15
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ156,442,987.16169,563,237.28154,670,076.05100,828,208.66146,181,141.15
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.009,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ96,350,280.4686,871,671.42107,278,441.83116,439,582.36181,847,101.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน518,932,241.48419,891,047.05430,903,152.13536,704,893.25484,067,493.66
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว122,204,319.72----
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ306,254,245.31283,216,903.34330,510,919.31458,670,072.69553,414,817.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น22,245,562.3641,159,091.5154,264,727.2126,244,375.7334,052,688.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน452,986,503.11326,949,424.89388,183,679.71489,353,612.72592,318,474.01
รวมสินทรัพย์971,918,744.59746,840,471.94819,086,831.841,026,058,505.971,076,385,967.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน20,000,000.00-7,904,271.8358,578,259.81147,441,414.63
เจ้าหนี้การค้า98,653,569.9385,805,597.14133,615,120.24149,620,148.68151,189,737.43
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย98,653,569.9385,805,597.14133,615,120.24149,620,148.68151,189,737.43
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น---83,565,009.0010,099,526.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น35,832,000.007,200,000.0019,643,940.0740,172,267.4358,893,057.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน154,485,569.9393,005,597.14161,163,332.14361,766,056.09407,084,677.95
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว105,588,000.003,200,000.0010,400,000.0029,916,000.0068,786,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น---90,516.451,408,170.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน105,588,000.003,200,000.0010,400,000.0030,006,516.4570,194,170.63
รวมหนี้สิน260,073,569.9396,205,597.14171,563,332.14391,772,572.54477,278,848.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00190,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม521,845,174.66460,634,874.80457,523,499.70444,285,933.43409,107,119.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น711,845,174.66650,634,874.80647,523,499.70634,285,933.43599,107,119.09
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น971,918,744.59746,840,471.94819,086,831.841,026,058,505.971,076,385,967.67

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ1,119,790,073.231,000,136,946.201,002,900,930.161,178,863,291.441,344,525,696.88
รวมรายได้อื่น42,043,058.4131,271,258.7119,635,231.504,631,457.265,511,880.35
รายได้รวม1,161,833,131.641,031,408,204.911,022,536,161.661,183,494,748.701,350,037,577.23
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ936,055,140.71850,696,995.39878,622,440.411,041,399,610.031,148,199,635.36
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น183,734,932.52149,439,950.81124,278,489.75137,463,681.41196,326,061.52
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน111,317,374.9680,814,784.6763,444,313.7576,590,770.1684,740,055.44
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน72,417,557.5668,625,166.1460,834,176.0060,872,911.25111,586,006.08
ค่าใช้จ่ายอื่น1,863,589.828,442,299.8860,319,342.3010,684,385.924,926,305.35
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย112,597,026.1591,454,124.9720,150,065.2054,819,982.59112,171,581.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้112,597,026.1591,454,124.9720,150,065.2054,819,982.59112,171,581.08
ดอกเบี้ยจ่าย5,136,640.93979,969.943,907,224.348,992,652.3810,879,430.21
ภาษีเงินได้6,250,085.3617,362,779.933,005,274.5910,648,515.8720,572,633.01
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ101,210,299.8673,111,375.1013,237,566.2735,178,814.3480,719,517.86
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----