บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ASIA PRECISION PLC.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 107554000011
ที่อยู่หลัก : 700/331 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ดอนหัวฬ่อ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting
Process Process Machining
Process Process Stamping

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน274,706,255.10142,834,924.12121,218,110.38227,773,880.3670,742,012.03
ลูกหนี้การค้า167,864,490.42173,555,851.98175,065,567.08132,013,472.88131,804,962.26
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ167,864,490.42173,555,851.98175,065,567.08132,013,472.88131,804,962.26
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น---182,000,000.0022,000,000.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ82,851,700.3387,901,637.2580,575,507.2875,921,202.2579,334,540.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-10,000,000.00---
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน525,422,445.85414,292,413.35376,859,184.74617,708,555.49303,881,514.33
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว649,999,940.00469,999,940.00304,999,940.0059,082,369.7359,082,369.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ454,469,515.36537,435,402.74634,320,696.61751,748,282.51862,576,443.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น945,169.501,059,886.881,134,915.261,172,013.501,220,461.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,105,430,737.321,008,619,019.87940,889,551.11812,852,091.18924,391,173.69
รวมสินทรัพย์1,630,853,183.171,422,911,433.221,317,748,735.851,430,560,646.671,228,272,688.02
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-15,000,000.007,822,287.05-106,164,000.00
เจ้าหนี้การค้า193,081,585.76116,575,877.86121,565,219.58104,476,667.84101,877,258.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย193,081,585.76116,575,877.86121,565,219.58104,476,667.84101,877,258.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น8,836,041.49--110,904,000.00-
รวมหนี้สินหมุนเวียน201,917,627.25131,575,877.86129,387,506.63215,380,667.84218,718,267.41
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว---69,084,000.00179,988,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น13,211,185.019,034,187.037,661,234.298,118,565.7113,882,342.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน13,211,185.019,034,187.037,661,234.2977,202,565.71193,870,342.00
รวมหนี้สิน215,128,812.26140,610,064.89137,048,740.92292,583,233.55412,588,609.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน659,999,962.00659,999,862.00659,999,862.00659,999,862.00330,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ659,999,862.00659,999,862.00659,999,862.00659,999,862.00329,999,981.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม386,540,651.91253,117,649.33151,516,275.93108,793,694.12115,898,684.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น1,415,724,370.911,282,301,368.331,180,699,994.931,137,977,413.12815,684,078.61
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น1,630,853,183.171,422,911,433.221,317,748,735.851,430,560,646.671,228,272,688.02

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ990,714,392.34980,921,471.25902,442,534.04820,259,690.05778,348,796.06
รวมรายได้อื่น2,701,654.111,752,642.571,297,545.255,671,858.90-7,179,014.13
รายได้รวม993,416,046.45982,674,113.82903,740,079.29825,931,548.95771,169,781.93
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ760,824,590.95795,718,479.33774,192,071.05744,486,460.79761,105,674.48
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น229,889,801.39185,202,991.92128,250,462.9975,773,229.2617,243,121.58
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน83,396,139.4884,242,016.9381,147,044.4283,414,838.4479,486,798.75
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน146,493,661.91100,960,974.9947,103,418.57-7,641,609.18-62,243,677.17
ค่าใช้จ่ายอื่น---0.0078,553.86
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย149,195,316.02102,713,617.5648,400,963.82-1,969,750.28-69,501,245.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้149,195,316.02102,713,617.5648,400,963.82-1,969,750.28-69,501,245.16
ดอกเบี้ยจ่าย44,521.70231,322.325,273,229.9811,273,578.0016,076,279.39
ภาษีเงินได้12,384,152.73----
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ136,766,641.59102,482,295.2443,127,733.84-13,243,328.28-85,577,524.55
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----0.26
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก----329,999,981.00