บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

BENTELER DISTRIBUTION (THAILAND) CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105551074608
ที่อยู่หลัก : 184/142 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 24 หมู่ที่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Related Industries Raw Material Metal
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน54,073,439.0078,242,389.0075,781,721.0069,471,073.0039,766,374.00
ลูกหนี้การค้า10,273,627.008,352,231.0016,860,856.005,727,111.0011,495,802.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ10,273,627.008,352,231.0016,860,856.005,727,111.0011,495,802.00
สินค้าคงเหลือสุทธิ26,234,413.0025,562,560.0016,220,176.0020,126,996.0021,387,989.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน90,581,479.00112,157,180.00108,862,753.0095,325,180.0073,893,071.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ289,260.00273,123.00510,486.00970,214.001,478,372.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น514,404.00514,404.00514,404.00550,554.00550,554.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน856,530.00787,531.001,047,327.001,587,321.002,177,728.00
รวมสินทรัพย์91,438,009.00112,944,711.00109,910,080.0096,912,501.0076,070,799.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า7,624,526.0013,638,616.0011,978,419.0010,372,095.004,377,031.00
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย7,624,526.0013,638,616.0011,978,419.0010,372,095.004,377,031.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย----1,826,298.00
รายได้รับล่วงหน้า----744,750.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น6,647,009.002,700,852.002,102,499.002,588,844.002,626,096.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน14,271,535.0016,339,468.0014,080,918.0012,960,939.0012,226,144.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น3,262,340.002,783,055.002,358,724.001,959,271.001,858,351.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน3,262,340.002,783,055.002,358,724.001,959,271.001,858,351.00
รวมหนี้สิน17,533,875.0019,122,523.0016,439,642.0014,920,210.0014,084,495.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน9,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ9,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม64,904,134.0084,822,188.0084,470,438.0072,992,291.0052,986,304.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น73,904,134.0093,822,188.0093,470,438.0081,992,291.0061,986,304.00
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น91,438,009.00112,944,711.00109,910,080.0096,912,501.0076,070,799.00

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ165,929,869.00123,944,764.00145,640,072.00177,585,869.00142,585,379.00
รวมรายได้อื่น1,220,118.00755,226.00949,868.00614,512.00485,561.00
รายได้รวม167,149,987.00124,699,990.00146,589,940.00178,200,381.00143,070,940.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ126,699,284.0096,842,947.00106,766,457.00127,960,353.00106,916,612.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น39,230,585.0027,101,817.0038,873,615.0049,625,516.0035,668,767.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน27,312,352.00--23,419,733.0017,787,525.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน11,918,233.0027,101,817.0038,873,615.0026,205,783.0017,881,242.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-27,139,198.0024,842,909.001,627,571.00775,118.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย13,138,351.00717,845.0014,980,574.0025,192,724.0017,591,685.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้13,138,351.00717,845.0014,980,574.0025,192,724.0017,591,685.00
ดอกเบี้ยจ่าย-64,574.0061,658.00286,737.00101,951.00
ภาษีเงินได้3,056,405.00301,521.003,440,769.004,900,000.003,442,204.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ10,081,946.00351,750.0011,478,147.0020,005,987.0014,047,530.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----