บริษัท เออาร์สตีล จำกัด

A.R. STEEL CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105548003525
ที่อยู่หลัก : 36/2 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล สำโรงใต้ เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Related Industries Raw Material Metal
Process Process Forging

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน6,276,674.365,926,319.876,018,216.451,976,230.142,719,585.99
ลูกหนี้การค้า46,967,580.1450,459,436.4938,520,290.6243,876,303.3254,228,122.41
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ46,967,580.1450,459,436.4938,520,290.6243,876,303.3254,228,122.41
สินค้าคงเหลือสุทธิ10,836,372.514,848,912.113,773,944.539,194,532.37416,266.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น253,542.21367,668.36175,657.39422,054.1911,042.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน64,334,169.2261,602,336.8348,488,108.9957,543,358.7960,335,615.72
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว---4,200,000.00-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ33,104,279.8432,642,412.7430,587,968.702,672,378.032,291,999.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น10,374,103.5510,235,995.2610,107,418.649,898,907.713,493,356.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน43,478,383.3942,878,408.0040,695,387.3416,771,285.745,785,355.34
รวมสินทรัพย์107,812,552.61104,480,744.8389,183,496.3374,314,644.5366,120,971.06
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน9,006,034.4910,213,840.7811,060,594.2010,842,866.986,091,700.00
เจ้าหนี้การค้า43,920,969.8039,071,494.1427,004,489.7442,178,411.9539,016,704.75
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย43,920,969.8039,071,494.1427,004,489.7442,178,411.9539,016,704.75
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น3,500,000.005,881,200.005,881,200.00-1,700,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,380,602.044,696,820.684,890,579.67435,662.981,352,088.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน60,807,606.3359,863,355.6048,836,863.6154,930,152.3949,652,538.86
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว11,156,586.3914,031,745.7616,880,000.00--
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น1,213,332.17731,625.60120,490.70246,156.21-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน12,369,918.5614,763,371.3617,000,490.70246,156.21-
รวมหนี้สิน73,177,524.8974,626,726.9665,837,354.3155,176,308.6049,652,538.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม32,635,027.7227,854,017.8721,346,142.0217,138,335.9314,468,432.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น34,635,027.7229,854,017.8723,346,142.0219,138,335.9316,468,432.20
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น107,812,552.61104,480,744.8389,183,496.3374,314,644.5366,120,971.06

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ243,843,878.62240,826,670.65212,812,390.71248,320,733.75310,952,892.90
รวมรายได้อื่น340,522.87374,113.03110.69548,790.60433,811.87
รายได้รวม244,184,401.49241,200,783.68212,812,501.40248,869,524.35311,386,704.77
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ226,184,322.09222,015,231.94196,224,522.65233,821,345.81293,379,012.43
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น17,659,556.5318,811,438.7116,587,868.0614,499,387.9417,573,880.47
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10,147,501.729,229,655.719,841,166.0210,248,983.7810,775,023.52
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน7,512,054.819,581,783.006,746,702.044,250,404.166,798,856.95
ค่าใช้จ่ายอื่น--151,481.8433,592.23-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย7,852,577.689,955,896.036,595,330.894,765,602.537,232,668.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้7,852,577.689,955,896.036,595,330.894,765,602.537,232,668.82
ดอกเบี้ยจ่าย2,010,563.122,041,274.981,419,831.681,110,621.211,731,702.37
ภาษีเงินได้1,061,004.711,406,745.20967,693.12985,077.591,496,548.48
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ4,781,009.856,507,875.854,207,806.092,669,903.734,004,417.97
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----