บริษัท เอจีเอส ออโต้พาร์ทส์ จำกัด

AGS AUTO PART CO.,LTD

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105541060876
ที่อยู่หลัก : 12/4 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน บางนา-ตราด ก.ม. 15 แขวง/ตำบล บางโฉลง เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Welding
Related Industries Supporting Instument
Mold & Die

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน340,625.1317,961,965.035,875,302.232,466,979.345,153,044.88
ลูกหนี้การค้า35,460,010.6726,141,168.7318,986,119.5732,255,687.3161,247,398.37
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ35,460,010.6726,141,168.7318,986,119.5732,255,687.3161,247,398.37
สินค้าคงเหลือสุทธิ31,151,535.1522,925,192.1234,656,518.0524,238,457.1817,958,990.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น1,642,443.21332,065.27515,050.312,513.00272,803.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน68,594,614.1667,360,391.1560,032,990.1658,963,636.8384,632,236.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ4,337,173.471,108,958.963,577,768.765,443,139.577,298,682.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-285,728.0776,000.0576,000.0576,000.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน4,349,649.611,410,229.853,661,295.945,519,139.627,374,682.57
รวมสินทรัพย์72,944,263.7768,770,621.0063,694,286.1064,482,776.4592,006,919.37
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน8,000,000.008,000,000.0011,500,000.0012,022,541.2527,911,081.70
เจ้าหนี้การค้า28,313,726.6526,857,486.2625,292,642.6626,999,333.6141,890,077.95
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย28,313,726.6526,857,486.2625,292,642.6626,999,333.6141,890,077.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น733,535.54578,581.09111,313.28234,589.18290,267.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน37,047,262.1935,436,067.3536,903,955.9439,256,464.0470,091,427.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น27,482.0024,354.00---
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน27,482.0024,354.00---
รวมหนี้สิน37,074,744.1935,460,421.3536,903,955.9439,256,464.0470,091,427.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม30,869,519.5828,310,199.6521,790,330.1620,226,312.4116,915,491.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น35,869,519.5833,310,199.6526,790,330.1625,226,312.4121,915,491.93
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น72,944,263.7768,770,621.0063,694,286.1064,482,776.4592,006,919.37

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 255631 ธันวาคม 2555
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ112,212,739.23103,778,270.1182,013,600.51109,257,057.60138,313,096.65
รวมรายได้อื่น297,088.7434,022.9022,210.80137,385.541,819,334.10
รายได้รวม112,509,827.97103,812,293.0182,035,811.31109,394,443.14140,132,430.75
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ102,285,058.2994,353,693.6976,619,194.53100,356,006.09128,946,109.44
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น9,927,680.949,424,576.425,394,405.988,901,051.519,366,987.21
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6,305,489.104,263,373.172,770,335.823,316,655.922,948,514.86
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน3,622,191.845,161,203.252,624,070.165,584,395.596,418,472.35
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย3,919,280.585,195,226.152,646,280.965,721,781.138,237,806.45
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้3,919,280.585,195,226.152,646,280.965,721,781.138,237,806.45
ดอกเบี้ยจ่าย304,538.47288,327.64690,258.271,472,318.051,715,563.03
ภาษีเงินได้1,055,422.18986,251.10392,004.94938,642.601,500,116.12
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ2,559,319.933,920,647.411,564,017.753,310,820.485,022,127.30
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----