บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด

BURAPA STEEL CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 105516012294
ที่อยู่หลัก : 84 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ประชาอุทิศ แขวง/ตำบล บางมด เขต/อำเภอ ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน7,460,962.887,452,337.485,607,001.853,255,131.389,226,761.91
ลูกหนี้การค้า70,513,522.0371,472,120.2557,774,800.1967,058,670.1780,168,256.25
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ70,513,522.0371,472,120.2557,774,800.1967,058,670.1780,168,256.25
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น62,899,664.5150,695,171.7428,606,993.9554,619,633.5235,398,145.87
สินค้าคงเหลือสุทธิ54,550,265.2526,521,981.9338,574,522.3751,001,867.0535,068,551.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น4,095,088.522,563,605.197,723,763.931,273,983.303,803,737.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน199,519,503.19158,705,216.59138,287,082.29177,209,285.42163,665,452.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ88,338,551.3665,001,511.5476,700,453.1484,591,243.8082,661,206.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,126,378.504,045,523.70303,878.50145,000.00154,320.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน89,464,929.8669,047,035.2477,004,331.6484,736,243.8082,815,526.68
รวมสินทรัพย์288,984,433.05227,752,251.83215,291,413.93261,945,529.22246,480,979.40
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน81,316,279.1966,366,976.0866,178,497.1460,223,932.1658,678,819.97
เจ้าหนี้การค้า61,271,336.4853,754,190.6747,235,901.0952,785,588.4440,769,741.62
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย61,271,336.4853,754,190.6747,235,901.0952,785,588.4440,769,741.62
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี---2,400,000.003,900,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น4,760,428.503,717,408.185,184,820.854,994,460.087,277,559.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน147,348,044.17123,838,574.93118,599,219.08120,403,980.68110,626,121.49
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว24,739,068.872,005,072.693,535,026.611,950,000.004,350,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น13,922,704.1312,928,304.3713,145,663.0217,279,008.9318,719,469.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน38,661,773.0014,933,377.0616,680,689.6319,229,008.9323,069,469.47
รวมหนี้สิน186,009,817.17138,771,951.99135,279,908.71139,632,989.61133,695,590.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม2,974,615.88-11,019,700.16-19,988,494.7822,312,539.6112,785,388.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น102,974,615.8888,980,299.8480,011,505.22122,312,539.61112,785,388.44
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น288,984,433.05227,752,251.83215,291,413.93261,945,529.22246,480,979.40

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ332,872,286.77311,518,062.09268,090,716.94349,439,420.43352,272,693.92
รวมรายได้อื่น4,955,551.764,749,865.694,064,159.354,162,410.337,929,254.73
รายได้รวม337,827,838.53316,267,927.78272,154,876.29353,601,830.76360,201,948.65
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ274,423,667.72258,825,352.80250,648,558.14296,956,235.27308,137,623.40
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น58,448,619.0552,692,709.2917,442,158.8052,483,185.1644,135,070.52
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน39,094,755.9141,544,768.5339,108,438.5337,667,936.9432,391,704.83
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน19,353,863.1411,147,940.76-21,666,279.7314,815,248.2211,743,365.69
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย24,309,414.9015,897,806.45-17,602,120.3818,977,658.5519,672,620.42
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้24,309,414.9015,897,806.45-17,602,120.3818,977,658.5519,672,620.42
ดอกเบี้ยจ่าย4,074,395.884,743,982.684,698,914.015,102,939.474,958,275.34
ภาษีเงินได้6,240,702.982,185,029.15-4,347,567.914,059,856.41
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ13,994,316.048,968,794.62-22,301,034.399,527,151.1710,654,488.67
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----