สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานสหรัฐ

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards)

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยานยนต์ที่จะผลิตและนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FMVSS 

 

มาตรฐาน FMVSS กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน The National Highway Traffic Safety Administration มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุในกรณีของ Active Safety หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในกรณีของ Passive Safety ตัวอย่างของมาตรฐาน FMVSS เช่น Standard No.111 เรื่อง Rear View Mirror, Standard No.114 เรื่อง Theft Protection และ Standard No.122 เรื่อง Motorcycle Brakes System