สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานและข้อบังคับยานยนต์ คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง (The Ministry of Land, Infrastructure and Transport) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (The Road Vehicle Act)

 

สำหรับมาตรฐานที่มีการบังคับใช้นั้น มีทั้งในกรณีของด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนวทางของประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะนำมาตรฐาน ECE มาบังคับใช้ในประเทศมากขึ้น โดยมาตรฐานที่นำมาใช้แล้ว เช่น เรื่อง ECE R 13H Braking System of Passenger Motor Vehicles, ECE R 39 Speedometer, ECE R 95 Occupant Protection device in Lateral Collision