ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) รถยนต์ขนาดเล็ก (หน่วย คัน)

ประเภท
เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Year Month Brand <=2,000 CC. >2,000 CC. BEV Not Specific Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ประกอบด้วย รถยนต์นั่งและรถกระบะ 1 ตัน
รถยนต์สีล้อขนาดเล็ก
รถยนต์สามล้อ

Battery Electric Vehicle (BEV) รถที่มีมอเตอร์ทำงานเพื่อขับเคลื่อนแทนการทำงานของเครื่องยนต์ โดยประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) หรือ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี

Mini MPV รถยนต์สีล้อขนาดเล็ก หรือรถยนต์สีล้อเล็กรับจ้าง (รย.7)

Motorcycle รถจักรยานยนต์
ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

Not Specific รถยนต์ไม่ระบุเครื่องยนต์ในข้อมูลจดทะเบียน

Passenger Car and 1 Ton Pickup Truck รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 1 ตัน
ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิด 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)
รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)
รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)
รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

Three Wheelers รถยนต์สามล้อ
ประกอบด้วย รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย.4)
รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.8)