บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

CSP CASTING (THAILAND) CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 745543002339
ที่อยู่หลัก : 57/1-2 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางโพธิ์เหนือ เขต/อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-5731-ธ.ค.-56
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน15,694,981.1113,262,493.8226,153,177.525,214,296.144,782,751.46
ลูกหนี้การค้า128,927,484.42116,359,728.4396,621,513.81106,890,304.99101,508,409.43
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ128,927,484.42116,359,728.4396,621,513.81106,890,304.99101,508,409.43
สินค้าคงเหลือสุทธิ48,448,588.1170,122,948.50115,824,645.10129,403,374.35133,723,304.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น---536,836.73570,284.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน193,071,053.64199,745,170.75238,599,336.43242,044,812.21240,584,749.51
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว2,275,323.572,250,787.082,223,300.552,187,490.372,139,054.73
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ120,004,401.4498,752,457.9169,535,467.0559,689,815.1072,392,786.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น7,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน122,286,725.01101,010,244.9971,765,767.6061,884,305.4774,538,840.86
รวมสินทรัพย์315,357,778.65300,755,415.74310,365,104.03303,929,117.68315,123,590.37
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน80,000,000.0040,000,000.0070,000,000.0040,000,000.0060,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า53,686,098.3779,011,932.8564,422,914.3185,213,276.3770,918,185.08
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย53,686,098.3779,011,932.8564,422,914.3185,213,276.3770,918,185.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น222,135.0848,062.5153,805.4522,886.09164,273.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน133,908,233.45119,059,995.36134,476,719.76125,236,162.46131,082,458.29
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น7,921,870.687,316,929.165,943,842.724,747,813.733,578,710.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน7,921,870.687,316,929.165,943,842.724,747,813.733,578,710.99
รวมหนี้สิน141,830,104.13126,376,924.52140,420,562.48129,983,976.19134,661,169.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม73,527,674.5274,378,491.2269,944,541.5573,945,141.4980,462,421.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น173,527,674.52174,378,491.22169,944,541.55173,945,141.49180,462,421.09
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น315,357,778.65300,755,415.74310,365,104.03303,929,117.68315,123,590.37

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ639,970,852.73633,211,256.73540,927,318.07507,849,406.75608,774,095.38
รวมรายได้อื่น613,793.031,429,957.99338,981.88766,462.05448,836.22
รายได้รวม640,584,645.76634,641,214.72541,266,299.95508,615,868.80609,222,931.60
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ586,955,404.75588,419,306.44502,192,287.31469,595,922.73567,789,433.58
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น53,015,447.9844,791,950.2938,735,030.7638,253,484.0240,984,661.80
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน43,301,122.6635,324,230.8831,742,532.2034,215,428.5533,429,421.08
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน9,714,325.329,467,719.416,992,498.564,038,055.477,555,240.72
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย10,328,118.3510,897,677.407,331,480.444,804,517.528,004,076.94
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้10,328,118.3510,897,677.407,331,480.444,804,517.528,004,076.94
ดอกเบี้ยจ่าย52,767.1243,945.2047,513.2022,947.1459,394.45
ภาษีเงินได้1,126,167.931,419,782.531,284,567.181,298,849.981,656,585.50
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ9,149,183.309,433,949.675,999,400.063,482,720.406,288,096.99
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----