บริษัท บี.เค.ที.อินดัสทรี จำกัด

B.K.T. INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 745538000749
ที่อยู่หลัก : 10/5 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เอกชัย แขวง/ตำบล คอกกระบือ เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Electrical and Electronics Charging Plug and Socket Charging Socket
Process Process Casting

งบดุล

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน858,826.611,999,433.031,484,214.851,596,973.91866,236.08
ลูกหนี้การค้า----1,580.53
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ----1,580.53
สินค้าคงเหลือสุทธิ113,400.00102,100.00123,501.00147,420.00353,900.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-42.34---
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน972,226.612,101,575.371,607,715.851,744,393.911,221,716.61
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว10,656,582.738,555,043.604,800,000.004,100,000.003,900,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ228,043.63285,054.50356,318.09445,397.60556,747.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น--153,073.55150,539.96147,617.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน10,884,626.368,840,098.105,309,391.644,695,937.564,604,364.16
รวมสินทรัพย์11,856,852.9710,941,673.476,917,107.496,440,331.475,826,080.77
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า8,298.5762,208.5018,791.9220,140.0573.37
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย8,298.5762,208.5018,791.9220,140.0573.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น42,680.25-31,193.0784,051.3156,662.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน50,978.8262,208.5049,984.99104,191.3656,736.23
รวมหนี้สิน50,978.8262,208.5049,984.99104,191.3656,736.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม10,805,874.159,879,464.975,867,122.505,336,140.114,769,344.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น11,805,874.1510,879,464.976,867,122.506,336,140.115,769,344.54
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น11,856,852.9710,941,673.476,917,107.496,440,331.475,826,080.77

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ14,644,559.0020,240,747.1612,097,448.6814,094,295.8416,920,738.33
รวมรายได้อื่น87,855.99104,031.20142,528.4789,907.64217,807.80
รายได้รวม14,732,414.9920,344,778.3612,239,977.1514,184,203.4817,138,546.13
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ11,007,532.6613,654,183.228,595,571.449,885,839.1813,535,616.96
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น3,637,026.346,586,563.943,501,877.244,208,456.663,385,121.37
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2,641,956.982,678,252.673,087,758.613,684,487.172,981,818.39
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน995,069.363,908,311.27414,118.63523,969.49403,302.98
ค่าใช้จ่ายอื่น86,915.15----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย996,010.204,012,342.47556,647.10613,877.13621,110.78
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้996,010.204,012,342.47556,647.10613,877.13621,110.78
ภาษีเงินได้69,601.02-25,664.7147,081.5748,166.62
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ926,409.184,012,342.47530,982.39566,795.56572,944.16
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----