บริษัท ซีพาร์ทอุตสาหกรรม จำกัด

C. PARTS INDUSTRY CO., LTD.

ข้อมูลทั่วไป

รหัสกระทรวงพาณิชย์ : 735531000042
ที่อยู่หลัก : 54/4 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล อ้อมใหญ่ เขต/อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160
ผู้ถือหุ้น : -

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Group Component / Process Part
Process Process Stamping
Process Process Forging
Process Process Machining
Process Process Assembly
Process Process Painting & EDP

งบดุล

รายการ31-ธ.ค.-6131-ธ.ค.-6031-ธ.ค.-5931-ธ.ค.-5831-ธ.ค.-57
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน2,650,636.501,281,980.47460,197.263,384,557.951,210,881.93
ลูกหนี้การค้า3,847,010.904,088,023.823,655,896.652,727,936.064,141,876.35
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับทางการค้า สุทธิ3,847,010.904,088,023.823,655,896.652,727,936.064,141,876.35
สินค้าคงเหลือสุทธิ935,319.50836,033.00450,353.00386,320.00850,110.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน7,432,966.906,206,037.294,566,446.916,498,814.016,202,868.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ692,436.741,110,856.911,958,344.671,944,362.502,385,985.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,570,705.401,354,851.071,353,798.771,155,285.391,157,533.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2,263,142.142,465,707.983,312,143.443,099,647.893,543,519.00
รวมสินทรัพย์9,696,109.048,671,745.277,878,590.359,598,461.909,746,387.28
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า1,345,955.261,818,397.29935,943.801,159,039.821,337,487.04
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย1,345,955.261,818,397.29935,943.801,159,039.821,337,487.04
หนี้สินหมุนเวียนอื่น----127,452.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน1,345,955.261,818,397.29935,943.801,159,039.821,464,939.60
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว12,480,000.0012,380,000.0011,960,000.009,860,000.009,460,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน12,480,000.0012,380,000.0011,960,000.009,860,000.009,460,000.00
รวมหนี้สิน13,825,955.2614,198,397.2912,895,943.8011,019,039.8210,924,939.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม-9,129,846.22-10,526,652.02-10,017,353.45-6,420,577.92-6,178,552.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-4,129,846.22-5,526,652.02-5,017,353.45-1,420,577.92-1,178,552.32
รวมหนิ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น9,696,109.048,671,745.277,878,590.359,598,461.909,746,387.28

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ18,276,339.8016,272,835.2016,345,904.6022,480,177.1716,247,862.46
รวมรายได้อื่น7,444.90683.614,894.318,644.787,533.64
รายได้รวม18,283,784.7016,273,518.8116,350,798.9122,488,821.9516,255,396.10
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ10,942,260.3910,203,651.7612,529,259.8714,058,421.2111,442,480.51
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น7,334,079.416,069,183.443,816,644.738,421,755.964,805,381.95
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน5,944,718.516,579,165.627,418,314.578,670,699.046,949,801.02
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน1,389,360.90-509,982.18-3,601,669.84-248,943.08-2,144,419.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย1,396,805.80-509,298.57-3,596,775.53-240,298.30-2,136,885.43
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้1,396,805.80-509,298.57-3,596,775.53-240,298.30-2,136,885.43
ดอกเบี้ยจ่าย---1,727.307,139.49
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ1,396,805.80-509,298.57-3,596,775.53-242,025.60-2,144,024.92
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น-----
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก-----